Wybrane inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu w pozostałych spółkach GRUPY PZU

Grupa PZU przywiązuje dużą wagę do jakości społecznie odpowiedzialnych działań również poza granicami kraju.

Spółki ubezpieczeniowe w krajach bałtyckich oraz LINK4

 

Odpowiedzialne działanie to przede wszystkim sposób myślenia, który zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadza w codziennej działalności.

Świadomość odpowiedzialnego działania wśród pozostałych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU (w szczególności spółek w krajach bałtyckich oraz LINK4) jest również wysoka. Pozycja AB Lietuvos Draudimas oraz AAS BALTA - spółek na Litwie i Łotwie - zobowiązuje podobnie jak rola PZU w Polsce. Jednak odpowiedzialne działanie to przede wszystkim sposób myślenia, który zasady społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadza w codziennej działalności. Większość działań z zakresu CSR jest prowadzona w następujących obszarach:

  • tworzenie przyjaznego miejsca pracy,
  • działania na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa w szczególności ruchu drogowego,
  • wsparcie społeczności lokalnych,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • ochrona środowiska naturalnego.

AB Lietuvos Draudimas

Misją AB Lietuvos Draudimas jest „być zaufanym ekspertem i liderem, który wyznacza nowe kierunki na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych oraz nieustannie tworzy i dostarcza innowacyjne rozwiązania dla wszystkich litewskich mieszkańców i przedsiębiorstw”. Firma działa jako społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca i pracodawca. W 2016 roku działania CSR prowadzone były w następujących kluczowych projektach: „Stwórzmy bezpieczny świat” (poprawa bezpieczeństwa na drogach), „Wsparcie społeczności lokalnych” (inicjatywy mające na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty ze społecznościami lokalnymi, wolontariat pracowniczy), „Razem tworzymy historię” (wsparcie projektów narodowych, promowanie nowoczesnego dziedzictwa, edukacja finansowa, integracja społeczna młodzieży). Wspierając projekty i uczestnicząc w różnego rodzaju kampaniach spółka stara się łączyć jak najwięcej osób i organizacji wokół wspólnego celu aby razem rozwiązywać problemy, chronić otoczenie, oraz stymulować zmiany, które pomagają tworzyć bezpieczniejszą przyszłość i zrównoważone społeczeństwo.

W 2016 roku Lietuvos Draudimas uczestniczył w następujących kampaniach społecznych:

  • „Zero agresji” - kampania motywująca do zmniejszenia agresji na drogach. Na koniec 2015 roku postawiono 85 specjalnych znaków drogowych w 25 miastach na Litwie. W 2016 roku został zrealizowany eksperyment społeczny, który miał pokazać, jak ważne jest uprzejme zachowanie podczas jazdy samochodem.
  • „Chroń mnie” - co roku, we wrześniu, uczniowie wszystkich szkół są ubezpieczani przez Lietuvos Draudimas od następstw nieszczęśliwych wypadków na drogach. Kampania organizowana jest od 2000 roku wspólnie z gminnymi ośrodkami lokalnymi, które specjalnie oznakowują przejścia dla pieszych w pobliżu szkół. W ciągu ostatnich 10 lat liczba kolizji drogowych na Litwie, w których ucierpiały dzieci, zmniejszyła się trzykrotnie.
  • „Kup ubezpieczenie mienia - zasadź drzewo” - głównym celem jest posadzenie około 50 000 drzew.

W odpowiedzi na potrzeby klientów spółka uruchomiła również internetowy portal samoobsługowy i aktywnie zachęca do komunikacji z użyciem nowoczesnych narzędzi. Zdalna administracja kontem klienta na portalu ogranicza zużycie druków, faktur i dokumentacji papierowej, skraca czas odpowiedzi oraz znacznie ułatwia proces obsługi szkodowej.

AAS BALTA

AAS BALTA jako jeden z liderów rynku ubezpieczeniowego i odpowiedzialny pracodawca chce też aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa łotewskiego. W 2016 roku spółka w ramach wolontariatu pracowniczego wspierała sześć projektów społecznych o zasięgu krajowym. AAS BALTA angażuje się w programy mające na celu wzrost bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Promując bezpieczeństwo w ruchu drogowym corocznie organizuje konkurs dla przedsiębiorców pod hasłem „Najbezpieczniejsza flota samochodowa”. W ramach projektu „Bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzono akcję edukacyjną na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz na wszystkich plażach publicznych w Rydze i na terenie gminy zostały umieszczone znaki informacyjne przypominające o bezpiecznych postawach. Od trzech lat spółka wspiera program „Karta Rodziny 3+”. Jest to krajowy program wsparcia dla rodzin łotewskich z trójką lub więcej dzieci. Ponadto spółka współpracuje z państwowym centrum krwiodawstwa, uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych i sponsoringowych, wspiera schroniska dla zwierząt oraz akcje sadzenia drzew.

W 2016 roku AAS BALTA został wyróżniony Złotą Kategorią w łotewskim indeksie zrównoważonego rozwoju (InCSR) oraz był jedną z 24 firm na Łotwie, które uzyskały tytuł „Firma przyjazna rodzinie”. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla firm, które promują równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym oraz tworzą przyjazne miejsce pracy.

LINK4

LINK4 jest pionierem i liderem ubezpieczeń direct w Polsce. Rozwija także działalność poprzez inne kanały dystrybucji. Zgodnie z misją spółki jej pracownicy „zamieniają swoją pasję na przyjazne i innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa klientów”. Spółka ma ambicje wyznaczać kierunek dla przyszłości ubezpieczeń. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i gwarancję najwyższej jakości pracownicy dużo czasu poświęcają na analizę potrzeb klientów, dopasowywanie produktów oraz badania satysfakcji i jakości obsługi. LINK4 jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń direct otrzymał certyfikat ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód.

Jako odpowiedzialny pracodawca spółka tworzy przyjazne miejsce pracy dla swoich pracowników, umożliwiając im rozwój i podnoszenie kwalifikacji. W LINK4 działają liczne programy rozwojowo-motywacyjne. Organizowane są zajęcia i imprezy mające na celu integrację pracowników oraz ich rodzin, np.: w każde ferie zimowe odbywa się dzień w firmie dla dzieci, w lato coroczny piknik rodzinny z prezentami dla najmłodszych, a we wrześniu rodzice mogą skorzystać z dodatkowego dnia wolnego od pracy z okazji rozpoczęcia szkoły i przedszkola. W LINK4 funkcjonuje też stały kącik dla dzieci w Departamencie HR i odbywają się m.in. zajęcia jogi. Interesujące są również takie akcje jak: zdrowe dni z owocami sezonowymi, czy „okolicznościowe prezenty”. Specjalnym wydarzeniom dla pracowników towarzyszyły w ostatnim roku dodatkowe atrakcje, m.in: fotobudka, lody, czy gorąca czekolada serwowana w biurze.

Podpisując w 2016 roku Kartę Różnorodności LINK4 stał się sygnatariuszem i partnerem międzynarodowej inicjatywy wspierającej różnorodność w miejscu pracy.

LINK4 angażuje się w liczne działania na rzecz społeczeństwa. Aktywnie wspiera działania Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego „Organiści” promującej transplantologię w Polsce oraz działania Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Spółka organizuje liczne akcje charytatywne, w które angażuje pracowników. W ostatnim roku menedżerowie firmy wzięli udział mi.in. w remoncie sali gimnastycznej ośrodka stowarzyszenia niepełnosprawnych w Żelechowie oraz w warsztatach artystycznych dla niepełnosprawnych czy po raz kolejny w zbiórce krwi dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcje charytatywne są również inicjowane przez samych pracowników, którzy w ostatnim roku zorganizowali kiermasz przedświąteczny, brali udział w Szlachetnej Paczce, zbierali pieniądze na schronisko dla zwierząt. Dodatkowo pracownicy zbierali pieniądze dla koleżanek i kolegów z pracy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2016 roku LINK4 wsparł też ciekawy oddolny projekt społeczny „Serce Twojego samochodu”. Autorami inicjatywy była czwórka maturzystów klasy z rozszerzonym przedmiotem ratownictwo medyczne z LXXV LO. im Jana III Sobieskiego w Warszawie, którzy postanowili zainterweniować wobec braku obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy jako niezbędnego wyposażenia samochodu prywatnego. Zorganizowali oni akcję rozdawania apteczek kierowcom, żeby przekonać ich, że ta niewielka i stosunkowo niedroga skrzyneczka może niejednej osobie uratować życie.

Spółka włączyła się także w obchody 72 rocznicy Powstania Warszawskiego. W sierpniu 2016 roku przeprowadziła kampanię informacyjną „Pamiętamy” – głównie w mediach internetowych i prasowych.

Zasady społecznej odpowiedzialności w Alior Banku

Alior Bank przykłada dużą wagę do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności w codziennej działalności. Priorytetem są dobre relacje z klientami i pracownikami. Bank angażuje się w działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną oraz akcje sponsoringowe.

Od początku swojego istnienia Alior Bank jest organizacją zorientowaną na klientów poprzez doradztwo oparte na korzyściach i dopasowaniu produktów do ich oczekiwań. Dzięki takiemu podejściu Alior Bank odgrywa wiodącą rolę na polskim rynku bankowym w zakresie utrzymywania i promowania wysokich standardów jakości obsługi, co potwierdzają liczne wyróżnienia oraz nagrody.

Pracownicy są ważnym kapitałem Alior Banku. Realizując nową strategię HR podejmowane są działania nastawione na poprawę doświadczeń pracowników w całym cyklu zatrudnienia, a także kształtowanie kultury organizacji wspierającej proces transformacji. Pracownicy mają możliwość specjalizowania się jako eksperci w wybranej dziedzinie lub zarządzania zespołem, rozwijając tym samym umiejętności menedżerskie. Elementem dialogu służącego budowaniu relacji z pracownikami było badanie wewnętrzne „Alior Bank pod lupą”. Jego celem była diagnoza obecnej kultury organizacyjnej banku, preferencji w zakresie oferty pracowniczej oraz ocena jakości narzędzi i procesów. Uzyskane wnioski pozwalają na weryfikację dotychczas podjętych działań oraz kształtowanie polityki personalnej na szczeblu lokalnym, jak ogólnobankowym. Świadczenia pracownicze oferowane przez Alior Bank w 2016 roku skoncentrowane były wokół trzech filarów: wspierania rodzin pracowników, promocji uprawiania sportu oraz inspirowania rozwoju zawodowego kobiet.

W czasie ferii zimowych 2016 dzieci pracowników Centrali w Warszawie, Krakowie i Gdańsku miały możliwość udziału w półkoloniach. Dzięki zorganizowaniu zajęć dla dzieci rodzice mieli większy komfort pracy w ciągu dnia. W maju i czerwcu 2016 w Gdańsku, Krakowie i Warszawie odbyły się pikniki, na które zaproszeni zostali pracownicy Alior Banku wraz z rodzinami. Były one doskonałą okazją do lepszego poznania się i integracji zespołów przy poczęstunku i zabawach sportowych, także w odniesieniu do pracowników rozproszonej sieci sprzedaży Alior Banku w tych regionach.

W ramach wspierania sportowych inicjatyw pracowników, w Banku działa 11 sekcji sportowych. Każda z nich zrzesza grupę pracowników wokół idei czynnego uprawiania danej dyscypliny oraz promocji i propagowania jej w szerszym gronie.

W 2016 roku kontynuowany był również program rozwoju kariery skierowany do kobiet. Jego nadrzędnym celem jest budowanie kultury organizacji, w której kobiety mogą w pełni wykorzystać swój potencjał poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy.

Alior Bank jako instytucja kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu od lat wspiera lokalne społeczności, angażując się w szereg inicjatyw. Działalność ta ma na celu nie tylko pomoc w realizacji poszczególnych projektów, ale również upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju wśród pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy banku. Co ważne, pracownicy coraz częściej sami zgłaszają projekty, które w ich oczach są ważne i odzwierciedlają wartości reprezentowane przez bank. W efekcie, z roku na rok więcej inicjatyw wewnętrznych łączy się z zewnętrznymi akcjami.

Bank angażuje się w programy edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych, m.in. do dzieci. W styczniu 2016 roku w ramach współpracy z Fundacją Ekomini w jednej ze szkół podstawowych województwa dolnośląskiego rozpoczęły się pilotażowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez ekspertów z Alior Banku, mające na celu popularyzację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i finansami. W kwietniu 2016 roku Alior Bank po raz kolejny wsparł akcję „Czytam w podróży”, której ideą jest promocja czytelnictwa oraz upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta. W ubiegłoroczną edycję wydarzenia zaangażowały się setki wolontariuszy, którzy w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach oraz dworcach rozdawali zakładki do książek z tekstem wiersza jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. W ramach współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta w akcji aktywnie uczestniczyli pracownicy Alior Banku. W ponad 320 oddziałach wręczali klientom zakładki, promując twórczość autora „Pana Cogito” i zachęcając do czytania w drodze, zarówno do szkoły, pracy, jak i miejsca wymarzonego urlopu.

Alior Bank objął mecenat nad II edycją festiwalu „Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie, która odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. Wydarzenie, popularyzujące polską literaturę klasyczną i współczesną jako ważny element społecznej i narodowej tożsamości, osiągnęło rangę jednego z najważniejszych festiwali literackich w Polsce. Jego drugą edycją odwiedziło 12 tysięcy gości. Alior Bank objął także patronatem koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem Mitch&Mitch Orchestra and choir.

W 2016 r. Alior Bank został mecenasem iluminacji świątecznej warszawskiego Nowego Światu. Po raz drugi bank zadbał o wyjątkowy wygląd tej reprezentacyjnej ulicy. Dzięki iluminacji aż do początku lutego warszawiacy oraz turyści mogli spacerować Nowym Światem, oglądając niezwykłe świąteczne dekoracje.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Alior Bank zorganizował także akcję charytatywną „Świeć przykładem – pomóż dzieciom”. Na specjalnie stworzonej stronie 50 tysięcy razy rozświetlono świąteczną gwiazdę, dzięki czemu pięć wybranych placówek wychowawczych i opiekuńczych z: Gdańska, Krakowa, Krasnegostawu, Szczecina oraz Warszawy otrzymało wsparcie w wysokości 50 000 zł.

Alior Bank po raz kolejny zaangażował się w „Mikołajkowy Blok Reklamowy” – akcję charytatywną Fundacji Polsat. Świąteczny spot banku promujący nową formułę pożyczki został wyemitowany w paśmie reklamowym, z którego dochód trafi do podopiecznych Fundacji. „Mikołajkowy Blok Reklamowy” obejrzało w 2016 roku ponad 6 mln widzów. Udało się zebrać kwotę 1,2 mln zł, która w całości zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. W 2016 roku – już drugi rok z rzędu – Alior Bank został sponsorem i partnerem Smogathonu, czyli wydarzenia mającego na celu walkę z zanieczyszczeniem środowiska za pomocą technologii wywodzących się z rożnych dziedzin nauki i biznesu. Inną aktywnością o charakterze mecenatu było objęcie sponsoringiem pierwszego w Polsce konkursu programistycznego na pomysł połączenia nowych technologii ze światem kultury, „HackArt”. Konkurs organizowany był we współpracy z najznakomitszymi warszawskimi ośrodkami: Teatrem Syrena, Narodową Galerią Sztuki - Zachęta, Muzeum Warszawy oraz orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Jako oficjalny sponsor Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Alior Bank kontynuuje współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W 2016 roku ponad 50 tysięcy fanów posiadało wydawaną przez Bank Kartę Kibica, która pełni funkcję identyfikatora, zastępuje tradycyjny, papierowy bilet, a także służy jako karta płatnicza pre-paid. To kluczowy element powiązany z multimedialną platformą „Łączy nas piłka”, której oficjalnym partnerem jest również Alior Bank.

Więcej informacji na temat akcji i programów, w które angażował się Alior Bank w 2016 roku można znaleźć w Raporcie Rocznym Alior Bank.

Galeria obrazów

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All