11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 12 182 10 362
W ubezpieczeniach bezpośrednich 11 981 10 036
W ubezpieczeniach pośrednich 201 326
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w ubezpieczeniach na życie 8 037 7 997
Składki ubezpieczeń indywidualnych 1 260 1 307
Składki ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych 1 946 1 935
Składki ubezpieczeń grupowych 4 831 4 755
Składki przypisane brutto, razem 20 219 18 359

W 2016 i w 2015 roku spółki Grupy PZU nie zawierały umów reasekuracji czynnej w zakresie ubezpieczeń na życie.

Składki przypisane brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 577 615
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 4 467 3 278
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 3 272 2 627
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 85 61
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 2 380 2 318
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 753 751
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 66 91
Świadczenie pomocy (grupa 18) 381 314
Ochrona prawna (grupa 17) 7 4
Pozostałe (grupa 16) 194 303
Razem 12 182 10 362
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All