10.4 Zmiana stanu aktywów powtarzalnie wycenianych w wartości godziwej, zakwalifikowanych do Poziomu III

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2016 Dłużne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu Nierucho-mości inwesty-cyjne Zobowiąza-nia finansowe – Instrumenty pochodne
  Kapitałowe Dłużne Kapitałowe Dłużne Dłużne Instrumenty pochodne    
Stan na początek okresu 17 653 26 28 74 55 1 055 35
Nabycie / otwarcie pozycji 4 37 27 - 64 19 139 10
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych i przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - 300 -
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: - (14) (36) (3) 2 3 98 -
- przychody netto z inwestycji - - - - - - - -
- wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji - (8) - - - - - -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej - (6) (36) (3) 2 3 98 -
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach - - - - - - - 2
Sprzedaż i rozliczenia - (62) - - (5) (24) (3) (21)
Stan na koniec okresu 21 614 17 25 135 53 1 589 26

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do Poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Dłużne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu Nierucho-mości inwesty-cyjne Zobowiąza-nia finansowe – Instrumenty pochodne
  Kapitałowe Dłużne Kapitałowe Dłużne Dłużne Instrumenty pochodne    
Stan na początek okresu 3 269 - 29 100 24 2 075 -
Nabycie / otwarcie pozycji - 42 25 - - 10 269 -
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych - - - - - - 3 -
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: - - 1 (1) 2 (5) 86 -
- wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji - - - - - 2 - -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej - - 1 (1) 2 (7) 86 -
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach - (7) - - - - - -
Reklasyfikacje do nieruchomości własnych - - - - - - (30) -
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży - - - - - - (1 348) -
Sprzedaż i rozliczenia - - - - (28) (8) - -
Zmiana składu grupy 14 349 - - - 34 - 35
Stan na koniec okresu 17 653 26 28 74 55 1 055 35

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All