30. Odroczone koszty akwizycji

Odroczone koszty akwizycji 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Krótkoterminowe 1 320 1 065
Długoterminowe 87 89
Odroczone koszty akwizycji, razem 1 407 1 154

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji 1 stycznia – 31 grudnia 2016 1 stycznia – 31 grudnia 2015
Wartość netto na początek okresu 1 154 712
Ubezpieczenia majątkowe 1 078 644
Ubezpieczenia na życie 76 68
Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów 1 455 1 170
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (1 206) (726)
Różnice kursowe 4 (2)
Wartość netto na koniec okresu 1 407 1 154
Ubezpieczenia majątkowe 1 323 1 078
Ubezpieczenia na życie 84 76
 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All