10.5 Zmiany sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W celu dokładniejszego określenia wartości godziwej, począwszy od 30 czerwca 2016 roku dla części aktywów finansowych (przede wszystkim dłużnych instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych) wartość godziwą określa się na podstawie wycen publikowanych przez autoryzowany serwis informacyjny, a nie jak do tej pory – kwotowań z rynku międzybankowego. Grupa PZU uznała, że ze względu na niską aktywność rynku międzybankowego, zmiana źródła wyceny pozwala na uwzględnienie przy szacowaniu wartości godziwej szerszego zakresu informacji o transakcjach i ofertach z wielu rynków, na których dany instrument finansowy jest kwotowany. Aktywa, dla których zmieniono źródło wyceny zostały przeklasyfikowane z I do II poziomu wartości godziwej.

W wyniku ponownej oceny modeli stosowanych do określania wartości godziwej za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, Grupa PZU zdecydowała o zakwalifikowaniu instrumentów wycenianych za pomocą tych modeli do poziomu III wartości godziwej, a nie jak miało to miejsce do tej pory, do poziomu II. Dane za okresy porównawcze przekształcono odpowiednio.

W 2015 roku nie dokonywano zmian sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, których wartość byłaby istotna z punktu widzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All