32. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Grunty własne 145 117
Prawo wieczystego użytkowania gruntu 27 24
Budynki i budowle 1 565 1 030
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1 1
Nieruchomości inwestycyjne, razem 1 738 1 172

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Wartość księgowa netto na początek okresu 1 172 2 236
Zwiększenia (z tytułu): 446 308
- zakup 138 270
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 13 36
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 295 2
Zmniejszenia (z tytułu): (13) (1 460)
- sprzedaż i likwidacja (4) (3)
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne (5) (75)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (4) (1 382)
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 133 89
- odniesiony na wynik finansowy 126 80
- odniesiony na inne całkowite dochody 7 9
Różnice kursowe - (1)
Wartość księgowa netto na koniec okresu 1 738 1 172

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2016 roku przez niezależnych rzeczoznawców.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All