5.5 Wartość firmy

Wartość firmy, której wartość początkową ustalono w sposób opisany w punkcie 5.4 nie podlega amortyzacji, lecz na koniec każdego roku obrotowego oraz każdorazowo, gdy istnieją przesłanki, że mogło dojść do utraty wartości, poddaje się testom na utratę wartości. Test na utratę wartości firmy oparty jest na ocenie wartości odzyskiwalnej poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne, do których została zaalokowana wartość firmy i porównaniu jej z ich wartością księgową (łącznie z przypisaną wartością firmy). W sytuacji, gdy wartość odzyskiwalna jest mniejsza, odpis z tytułu utraty wartości odnosi się w pierwszej kolejności na zaalokowaną do jednostki generującej przepływy pieniężne wartość firmy. Jednostka generująca przepływy pieniężne, dla której przeprowadza się test, nie może być większa niż segment operacyjny.

Wartość firmy jednostek zależnych wykazywana jest w pozycji „Wartość firmy”, natomiast wartość firmy jednostek stowarzyszonych w pozycji „Jednostki wyceniane metodą praw własności” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All