Struktura Grupy Kapitałowej PZU

Spółki z Grupy PZU w oferują szeroki wachlarz usług m.in. w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych. Dzięki inwestycji w Alior Bank, Grupa PZU świadczy również usługi bankowe. 

Grupa PZU prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ubezpieczeń i finansów. Spółki Grupy PZU w szczególności oferują usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych, a dzięki inwestycji w Alior Bank również usługi bankowe.

Struktura Grupy Kapitałowej PZU (stan na 31 grudnia 2016 roku)

*w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Aquaform SA, Aquaform Badprodukte GmbH, Aquaform Ukraine TOW, Aquaform Romania SRL, Morehome.pl sp. z o.o.
**w skład Grupy Centrum Medyczne Medica wchodzą następujące spółki: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o. i Rezo-Medica sp. z o.o.
*** w skład Grupy Alior Banku wchodzą następujące spółki: Alior Bank SA, Alior Services sp. z o.o., Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o., Alior Leasing sp. z o.o., Meritum Services ICB SA , Money Makers TFI SA , New Commerce Services sp. z o.o., Absource Sp. z o.o.
**** w ramach PZU Zdrowie funkcjonują 2 oddziały: CM Nasze Zdrowie z siedzibą w Warszawie oraz CM Cordis z siedzibą w Poznaniu Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych oraz spółek w likwidacji.

PZU – jako jednostka dominująca – poprzez swoich reprezentantów w organach nadzoru spółek oraz głosowanie podczas zgromadzeń akcjonariuszy wpływa na wyznaczanie strategicznych kierunków dotyczących zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Dzięki specjalizacji wybranych spółek oraz wykorzystaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej spółki wzajemnie świadczą usługi zarówno na warunkach rynkowych jak i w oparciu o wewnętrzny model alokacji kosztów (w ramach PGK).

W 2016 roku oraz do daty wydania niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej PZU:

  • 8 grudnia 2016 roku PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit S.p.A. dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld zł. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 zł. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Zobacz więcej
  • W ramach zaangażowania w sektor bankowy 11 marca 2016 roku nastąpiło rozliczenie zakupu trzeciej transzy akcji Alior Banku. W wyniku transakcji PZU posiadał bezpośrednio 25,2% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku, a pośrednio poprzez PZU Życie oraz kontrolowane fundusze inwestycyjne 4,2% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku. Dodatkowo dokonano nabycia 16 525 801 akcji serii I Alior Banku w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Zobacz więcej
  • 31 marca 2016 roku Alior Bank, podpisał z GE Investment Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises LLC umowę sprzedaży akcji oraz podziału dotyczącą nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Transakcję sfinansowano poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku z zachowaniem prawa poboru. Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH nastąpiło 4 listopada 2016 roku. Zobacz więcej;
  • PZU Zdrowie nabyło udziały spółek medycznych: CM Cordis (w 2016), Polmedic sp. z o.o. (w 2016) oraz zostało pośrednio właścicielem spółki Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy, Artimed (w 2016). Dodatkowo w 2016 roku nastąpiło połączenie spółek Nasze-Zdrowie sp. z o.o. oraz Centrum Medycznego Cordis sp. z o.o. z PZU Zdrowie. Zobacz więcej
  • 16 czerwca 2016 roku Armatura Kraków sprzedała całość udziałów w Armaturze Tower sp. o.o., na rzecz Pawo Borek sp. z o.o. Spółka ta już nie jest spółką z Grupy Armatura.  Zobacz więcej
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All