22. Koszty pracownicze

Koszty pracownicze 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Wynagrodzenia 2 117 1 398
Programy określonych składek, w tym: 407 304
- narzuty na wynagrodzenia 342 237
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie 65 67
Pozostałe 131 70
Koszty pracownicze, razem 2 655 1 772
 

Na 31 grudnia 2016 roku spółki PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All