25. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej 1 947 2 343
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 863 510 930 863 523 000
Liczba akcji wyemitowanych 863 523 000 863 523 000
Średnia ważona liczba akcji własnych (w posiadaniu jednostek objętych konsolidacją) 12 070 -
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 2,25 2,71

W 2016 i w 2015 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All