Podsumowanie strategii Grupy PZU 2020

W 2016 roku miały miejsce zmiany osobowe w składach organów statutowych spółek Grupy PZU. Nowy Zarząd PZU, pod kierownictwem Michała Krupińskiego, dokonał przeglądu i aktualizacji dotychczasowej strategii. 

W 2016 roku miały miejsce zmiany osobowe w składach organów statutowych spółek Grupy PZU, zobacz więcej. Nowy Zarząd PZU, pod kierownictwem Michała Krupińskiego, dokonał przeglądu i aktualizacji dotychczasowej strategii. Zidentyfikowane zostały obszary, w których Zarząd widział możliwość kontynuacji dotychczasowych działań, obszary które mają potencjał poprawy, a także nowe, ambitne inicjatywy, które w długim terminie będą budować przewagi konkurencyjne PZU oraz wartość spółki dla akcjonariuszy. Wnioski z dokonanego przeglądu strategii potwierdziły, że podstawowym filarem na którym powinna opierać się Grupa są ubezpieczenia. Ponadto rozpoznano większy niż dotychczas zakładano potencjał rozwoju działalności Grupy PZU w obszarach zdrowia i inwestycji. Dodatkowo, w odniesieniu do realizacji długoterminowych perspektyw rozwoju, podjęto decyzję o inwestycji w sektor bankowy w Polsce.

„Zamierzamy skoncentrować się na tym, co od ponad 200 lat stanowi tożsamość PZU, czyli na działalności ubezpieczeniowej. Naszym głównym zadaniem powinno być oferowanie klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ich przyszłość, zdrowie oraz majątek. Dlatego motywem przewodnim naszych wszystkich działań będzie troska o to, aby nasza podstawowa działalność była w najwyższym stopniu rentowna, stabilna i ukierunkowana na przyszłość” – Michał Krupiński, 15 marca 2016.

„Strategia PZU 2020 – Rentowność, Wzrost, Innowacyjność” Kierunki rozwoju Grupy PZU na lata 2016-2020

Opublikowana 24 sierpnia 2016 roku Strategia Grupy PZU 2016-2020 została zbudowana w oparciu o następujące fundamenty: rentowność, wzrost oraz innowacje. Intencją Zarządu jest wzrost rentowności działalności ubezpieczeniowej oraz rozwój innowacyjnych narzędzi w zakresie zarządzania biznesem i obsługi klienta. Cele strategiczne zostały wyznaczone w formie ambitnych inicjatyw wzrostowych, również w takich obszarach jak PZU Zdrowie, PZU Inwestycje i sektor bankowy. Ich realizacja została zaplanowana w sposób pozwalający PZU na zabezpieczenie środków na dalszy zrównoważony rozwój oraz dostarczanie atrakcyjnego strumienia dywidend akcjonariuszom w długim okresie. Głównym miernikiem sukcesu ma być utrzymanie wysokiego wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE).

„PZU dzisiaj ma jedną z najwyższych rentowności w sektorze ubezpieczeniowym. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że aby zapewnić inwestorom tak wysoką rentowność również w przyszłości, w kontekście szybkich zmian technologicznych, musimy inwestować w nasz rozwój. Musimy się ciągle rozwijać koncentrując się na kliencie i jego zmieniających się potrzebach” – Michał Krupiński, 24 sierpnia 2016.

Kluczowe kierunki strategiczne do 2020 roku

Wszystkie ambicje ujęte w Strategii zostały skwantyfikowane i są okresowo monitorowane za pomocą precyzyjnie określonych mierników, pozwalających na bieżąco monitorować i korygować realizację podjętych założeń. Zobacz więcej

Kluczowe zmiany w stosunku do Strategii PZU 3.0 przyjętej w styczniu 2015 roku dotyczyły:

  • zwiększenia nacisku na rentowność działalności podstawowej Grupy (ubezpieczenia), m.in. poprzez redukcję kosztów stałych o 400 mln zł do 2018 roku;
  • przyspieszenia wzrostu skali Grupy PZU, w tym rozwoju filarów: Zdrowie oraz Inwestycje;
  • ujęcia w Strategii Grupy PZU planu w zakresie inwestycji w sektor bankowy;
  • zwiększenia roli innowacyjności w Grupie PZU jako narzędzia do realizacji celów w zakresie rentowności i wzrostu.

Polityka kapitałowa i dywidendowa integralną częścią Strategii Grupy PZU

4 października 2016 roku Strategia Grupy PZU 2020 została uzupełniona o Politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, maksymalnie do 20% zysku będzie mogło zostać przeznaczone na rozwój organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to, że Zarząd co roku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu (po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą) przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przypadku niewykorzystania budżetu na akwizycje w danym roku obrotowym, może on zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zobacz więcej

„Polityka dywidendowa stanowi ważny element Strategii Grupy PZU 2020. Celem zarządu jest aby PZU pozostało spółką wypłacającą atrakcyjne dywidendy w przyszłości. Osiągniemy to inwestując w rozwój organiczny i innowacje oraz realizując nasze cele strategiczne w ramach fuzji i przejęć. Chcemy przeznaczać co roku przynajmniej 50% zysku na wypłatę dywidendy. (…) Będziemy tak rozwijać Grupę, aby zapewnić akcjonariuszom PZU rosnący strumień dywidend” – Michał Krupiński, 4 października 2016.

Celem polityki kapitałowej i dywidendowej jest koncentracja na stopie zwrotu dla akcjonariuszy. Opiera się ona na efektywnym zarządzaniu kapitałem, maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego (w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje), utrzymaniu docelowego wskaźnika Wypłacalność II na poziomie 200% i wskaźnika dźwigni finansowej nie więcej niż 35% oraz założeniu braku emisji akcji przez PZU w okresie obowiązywania polityki.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All