2.5 Podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku

24 czerwca 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano podwyższenie kapitału Alior Banku o 56 550 249 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 38,90 zł.

Grupa PZU objęła 16 525 801 akcji, stanowiących 29,22% akcji nowej emisji (proporcjonalnie do dotychczas posiadanego udziału) za łączną cenę 643 mln zł. W efekcie transakcji udział Grupy PZU w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Alior Banku nie uległ zmianie.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All