27. Wartość firmy

Wartość firmy 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 (przekształcone)
Alior Bank 746 746
Lietuvos Draudimas AB 489 1) 359
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) 221 221
Oddział Lietuvos Draudimas AB w Estonii nd. 1) 112
AAS Balta 40 39
Spółki medyczne 82 50
Pozostałe 5 5
Wartość firmy, razem 1 583 1 532

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.

Zmiana stanu wartości firmy 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015 (przekształcone)
Wartość firmy brutto na początek okresu 1 537 776
Zmiany w okresie: 61 761
- nabycie Alior Banku - 746 1)
- nabycie pozostałych jednostek 42 20
- sprzedaż PZU Lietuva - (3)
- różnice kursowe 19 (2)
Wartość firmy brutto na koniec okresu 1 598 1 537
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (5) (7)
Zmiany w okresie: odpisów z tytułu utraty wartości z tytułu różnic kursowych (10) 2
- odpisy z tytułu utraty wartości SKOK (10) -
- różnice kursowe - 2
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (15) (5)
Wartość firmy netto na koniec okresu 1 583 1 532

1) Informacje o nabyciu Alior Banku zaprezentowano w punkcie 2.4.1.2.

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości polega na porównaniu wartości księgowych (łącznie z przypisaną wartością firmy) i wartości odzyskiwalnych CGU, do których zaalokowano wartość firmy. W przypadku spółek zagranicznych oraz polskich spółek nieubezpieczeniowych za CGU uważa się poszczególne spółki. W trakcie ostatecznego rozliczenia ceny nabycia, wartość firmy z tytułu nabycia Link4 została w całości alokowana do segmentu ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, który ze względu na skalę integracji działalności Link4 z PZU w ramach realizacji strategii dwóch marek, zakładającej osiągnięcie synergii z tytułu zarządzania portfelem klientów masowych oraz sprzedaży dodatkowych produktów ubezpieczeniowych jest najmniejszym CGU, do której wartość firmy może być przypisana. Test na utratę wartości firmy sporządzono na 31 grudnia 2016 roku. Począwszy od 2016 roku oddział w Estonii podlega testom na utratę wartości łącznie z Lietuvos Draudimas AB w związku z integracją działalności obu jednostek w zakresie zarządzania lokatami, ryzykiem i funkcjami pomocniczymi oraz brakiem monitorowania jednostkowej pozycji kapitałowej oddziału.

Na potrzeby testu wartość bilansowa netto segmentu ubezpieczeń masowych została ustalona w oparciu o alokację aktywów netto Grupy PZU. Alokacji dokonano w proporcji, w jakiej hipotetyczny kapitałowy wymóg wypłacalności, który można przypisać do segmentu ubezpieczeń masowych, pozostaje do całkowitego kapitałowego wymogu wypłacalności.

Wartość odzyskiwalną poszczególnych CGU ustalono w oparciu o wartość użytkową jednostek, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o najbardziej aktualne zatwierdzone przez Grupę PZU projekcje finansowe, których okres, nieprzekraczający 5 lat, przedstawiono w tabeli poniżej. Stopy dyskontowe użyte na potrzeby testu jednostek ubezpieczeniowych oraz Alior Banku ustalono na poziomie kosztu kapitału własnego. W przypadku spółek medycznych użyto średniego ważonego kosztu kapitału (ang. Weighted average cost of capital, WACC). Koszt kapitału własnego został ustalony zgodnie z modelem CAPM. Ponadto w uzasadnionych przypadkach dokonano poprawek z tytułu wielkości firmy (ang. size premium). Stopy wolne od ryzyka ustalono w oparciu o uśrednioną rentowność 10-letnich obligacji rządowych kraju siedziby CGU, współczynniki beta oparto o współczynniki podobnych podmiotów notowanych. Premie rynkowe wyniosły 5,5% (w 2015 roku: 5,5%). W przypadku podmiotów ubezpieczeniowych oraz Alior Banku prognozowane przepływy pieniężne uwzględniają konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu środków lub funduszy własnych. Wskaźniki wzrostu po okresie prognozy ustalono uwzględniając długoterminowe perspektywy rozwoju rynku, na którym działa dana jednostka. W przypadku podmiotów ubezpieczeniowych działających w krajach bałtyckich uwzględniono poprawkę z tytułu oczekiwanego wzrostu wskaźnika penetracji ubezpieczeń (udział składek ubezpieczeniowych w PKB) na poziomie 0,2-0,3 pp. W pozostałych przypadkach wskaźniki wzrostu nie przekraczają długoterminowych prognoz rozwoju PKB danego kraju w ujęciu nominalnym.

Jednostka generująca przepływy pieniężne 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
  Stopa dyskontowa Stopa wzrostu po okresie prognoz Horyzont projekcji finansowych Stopa dyskontowa Stopa wzrostu po okresie prognoz Horyzont projekcji finansowych
Lietuvos Draudimas AB 5,3% 1) 3,7%1) 5 lat 1) 5,6% 3,7% 4 lata
Oddział Lietuvos Draudimas w Estonii nd nd nd 5,8% 3,5% 4 lata
AAS Balta 5,7% 3,8% 5 lat 5,8% 3,8% 4 lata
Segment ubezpieczeń masowych 2) 7,8% 2,5% 4 lata 7,5% 2,5% 5 lat
Alior Bank 9,6% 3,5% 4 lata 8,9% 3,0% 5 lat
Spółki medyczne 6,6% 2,0-3,0% 4 lata 6,6-9,1% 2,0-3,0% 4-5 lat

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.
2) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia Link4.

W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. W tabeli poniżej podano nadwyżkę wartości odzyskiwalnych ponad wartości księgowe oraz maksymalne stopy dyskontowe i minimalne krańcowe stopy wzrostu po okresie prognoz, wykorzystanie których powoduje zrównanie wartości bilansowych i odzyskiwalnych poszczególnych CGU.

Jednostka generująca przepływy pieniężne 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
  Nadwyżka(w mln zł) Wartość krańcowa stopy dyskontowej Wartość krańcowa stopy wzrostu po okresie prognoz Nadwyżka(w mln zł) Wartość krańcowa stopy dyskontowej Wartość krańcowa stopy wzrostu po okresie prognoz
Lietuvos Draudimas AB 2 044 1) 8,6% 1) (4,0%) 1) 693 7,5% 0,6%
Oddział Lietuvos Draudimas w Estonii nd. nd. nd. 109 8,3% (13,9%)
AAS Balta 978 16,2% (62,5%) 728 14,4% (23,4%)
Segment ubezpieczeń masowych 1 895 2) 11,3% (42,8%) 6 265 2) 28,2% nd. 3)
Alior Bank 2 210 4) 11,1% 1,6% 1 383 4) 10,4% 1,5%
Spółki medyczne 87 6,9-12,5% (5,2%)-2,7% 53 8,2-13,9% (5,6%)-2,3%

1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas AB w Estonii. Dane na 31 grudnia 2015 roku przekształcono odpowiednio. Wzrost nadwyżki wartości odzyskiwalnej ponad wartość księgową wynika głównie ze wzrostu prognoz finansowych ujętych w planach finansowych Grupy PZU, wydłużenia okresu szybkiego wzrostu przepływów pieniężnych jednostki do 5 lat oraz spadku stopy dyskontowej.
2) Nadwyżka wartości odzyskiwalnej segmentu ubezpieczeń masowych nad jego wartością bilansową wraz z zaalokowaną do tego segmentu wartością firmy z tytułu nabycia Link4. Spadek nadwyżki wynika głównie z obniżenia prognoz rentowności segmentu masowego ujętych w planach finansowych Grupy PZU oraz wzrostu stopy dyskontowej.
3) Wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy jest wyższa niż wartość bilansowa przypisana do segmentu ubezpieczeń masowych, w związku z czym nie zaprezentowano wartości krańcowej stopy wzrostu po okresie prognozy.
4) Nadwyżka wartości odzyskiwalnej CGU ponad wartość bilansową (100% konsolidowanych aktywów netto Alior Banku wraz z Podstawową Działalnością Banku BPH) wraz z zaalokowaną do CGU wartością firmy dotyczącą wyłącznie Alior Banku.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All