43.4 Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Zabezpieczenie zawartych transakcji stanowiły instrumenty finansowe opisane w punkcie 46.1.

Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę transakcji z przyrzeczeniem odkupu na 31 grudnia 2016 roku.

Data zapadalności transakcji Wartość bilansowa Waluta transakcji Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie Instrument finansowy stanowiący zabezpieczenie Ilość
do 1 miesiąca 178 PLN 178 Obligacje Skarbu Państwa 178 200
Razem 178   178   178 200

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All