41. Inne rezerwy

Inne rezerwy 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Krótkoterminowe 352 94
Długoterminowe 15 14
Inne rezerwy, razem 367 108

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2016 Stan na początek okresu Zwięk-szenie Wykorzys-tanie Rozwią-zanie Połączenia jednostek Stan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 3 200 (6) - 55 252
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania 4 3 (1) - 5 11
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 1) 58 - - - - 58
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 6 - - - - 6
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 9 - - - - 9
Pozostałe 28 26 (8) (25) 10 31
Inne rezerwy, razem 108 229 (15) (25) 70 367

1) Pozycję „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punktach 48.2 i 48.3.

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Stan na początek okresu Zwięk-szenie Wykorzys-tanie Rozwią-zanie Połączenia jednostek Stan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 9 4 (6) (4) - 3
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania 1 - - - 3 4
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 1) 119 - (50) (11) - 58
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 23 - (17) - - 6
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 7 2 - - - 9
Pozostałe 32 15 (17) (9) 7 28
Inne rezerwy, razem 191 21 (90) (24) 10 108

1) Pozycję „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punktach 48.2 i 48.3.

Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji

Pozycja zawiera przede wszystkim rezerwę restrukturyzacyjną z Alior Banku w kwocie 250 mln zł przeznaczoną na wypłaty odpraw ustawowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego oraz na tzw. dodatkowe odszkodowanie wynikające z porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi oraz rezerwę przeznaczoną na koszty związane z restrukturyzacją sieci oddziałów i opuszczeniem tych zlokalizowanych w zbyt bliskiej odległości placówek franczyzowych (rezerwa obejmuje koszty odszkodowań oraz wydatki związane z fizycznym opuszczeniem placówki i przywróceniem jej do stanu pierwotnego).

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All