33. Jednostki wyceniane metodą praw własności

Jednostki stowarzyszone 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Nazwa jednostki EMC Instytut Medyczny SA GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA
Charakter relacji PZU z jednostką Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna
Siedziba jednostki Wrocław Wrocław Tychy Tychy
Udział w kapitale jednostki 28,31% 28,31% 30,00% 30,00%
Udział w głosach jednostki 25,44% 25,44% 30,00% 30,00%
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanym Metoda praw własności Metoda praw własności
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkę MSSF PSR
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce 37 53 - 1
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce 37 55 Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki - - - -
         
Podstawowe informacje finansowe        
         
Aktywa, w tym: 285 252 4 3
Aktywa krótkoterminowe, w tym: 46 54 3 2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 11 16 3 2
Aktywa długoterminowe 239 198 1 1
         
Kapitały własne 142 153 2 2
Zobowiązania, w tym: 143 99 2 1
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 76 56 2 1
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 28 21 - -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 67 43 - -
Długoterminowe zobowiązania finansowe 50 20 - -
         
Przychody z działalności podstawowej 278 258 2 2
Amortyzacja 14 13 - -
Przychody odsetkowe - - - -
Koszty odsetkowe 3 2 - -
Podatek dochodowy 2 1 - -
         
Całkowite dochody, w tym: (11) (4) - -
Wynik finansowy netto, w tym: (11) (4) - -
Wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej (11) (4) - -
Wynik finansowy netto z działalności zaniechanej - - - -
Inne całkowite dochody - - - -

Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone w postaci dywidend pieniężnych.

Uzgodnienie wyceny EMC 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Aktywa netto EMC 142 153
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC (8) (8)
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu (1) (1)
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności 133 144
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC 38 40
Wartość firmy 29 29
Odpis z tytułu utraty wartości (30) (16)
Wartość bilansowa 37 53

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2016 roku wykazał konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji EMC na kwotę 14 mln zł. Wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o wartość godziwą.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All