34. Aktywa finansowe

Ze względu na zmianę celu wykorzystania aktywów od 1 stycznia 2015 roku dokonano przeklasyfikowania części aktywów wykazywanych do tej pory jako aktywa dostępne do sprzedaży do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności. Wartość bilansowa aktywów na moment reklasyfikacji wynosiła 84 mln zł. Wartość bilansowa na 31 grudnia 2016 roku wynosi 80 mln zł.

Opisane powyżej przeniesienie było jedynym przeklasyfikowaniem instrumentów finansowych z grup wykazywanych w wartości godziwej do grup wykazywanych wg kosztu lub zamortyzowanego kosztu dokonanym w latach 2015 - 2016.

Sekcja zawiera:

34.1 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

34.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

33.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

34.4 Pożyczki

34.5 Utrata wartości aktywów finansowych i należności

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All