12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Działalność bankowa 590 -
Prowizje maklerskie 75 -
Obsługa kart płatniczych, kredytowych 114 -
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 75 -
Kredyty i pożyczki 64 -
Obsługa rachunków bankowych 114 -
Przelewy 42 -
Operacje kasowe 27 -
Skupione wierzytelności 9 -
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy 14 -
Pozostałe prowizje 56 -
Ubezpieczenia emerytalne 110 119
Prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych 5 5
Prowizje z tytułu zarządzania aktywami otwartego funduszu emerytalnego 93 101
Pozostałe 12 13
Przychody z tytułu opłat dotyczących kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta 6 9
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 102 115
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 808 243

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All