Główne cele strategiczne

W sierpniu 2016 roku nowy Zarząd PZU wyznaczył trzy główne kierunki strategiczne - rentowność, wzrost oraz innowacyjność. 

W sierpniu 2016 roku nowy Zarząd i Rada Nadzorcza PZU zatwierdziły zaktualizowaną Strategię Grupy PZU na lata 2016-2020. Zarząd wyznaczył trzy główne kierunki strategiczne - rentowność, wzrost oraz innowacyjność. Ich realizacja ma dotyczyć zarówno głównego ubezpieczeniowego filaru działalności jak i komplementarnych obszarów, z wysokim potencjałem wzrostu tj. zarządzania aktywami i opieki zdrowotnej. Jednocześnie Zarząd zadeklarował, że realizacja przyjętych założeń powinna zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną PZU nie tylko dla inwestorów dywidendowych, ale także dla inwestorów szukających spółek wzrostowych, o wysokim potencjale do generowania zysków kapitałowych na wycenie rynkowej akcji.

Rentowność

 

Nadrzędnym celem Grupy PZU w obszarze rentowności jest osiągnięcie zwrotu ROE (przypisanego jednostce dominującej) na poziomie 18% 

Nadrzędnym celem Grupy PZU w obszarze rentowności jest osiągnięcie zwrotu ROE (przypisanego jednostce dominującej) na poziomie 18%. Osiągnięcie tego wyniku jest w znacznej mierze skorelowane z inicjatywami wzrostowymi przedstawionymi poniżej. Do osiągnięcia tego celu będzie również kontrybuowała inicjatywa redukcji kosztów stałych w działalności ubezpieczeniowej w Polsce (PZU i PZU Życie) o 400 mln zł do końca 2018 roku.

Strategia Grupy PZU 2020 (rentowność biznesu)

Wzrost

W segmencie ubezpieczeniowym Grupa PZU zamierza najmocniej rosnąć w obszarach rynku, w których udział PZU był poniżej naturalnego poziomu ok. 30%. W komplementarnych filarach działalności, objętych Strategią Grupy PZU 2020, wzrost będzie realizowany poprzez rozwój organiczny i akwizycje, co umożliwi osiągnięcie wyższej niż średnia rynkowa dynamiki przychodów i zysków.

Innowacyjność

Bardzo ważną częścią strategii jest obszar innowacji, który zarówno jest ambicją z punktu widzenia przekształcenia PZU w jedną z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie, jak i celem będącym akceleratorem w realizacji głównych kierunków strategicznych: wzrostu i rentowności.

Budowa kultury innowacyjności w Grupie PZU będzie realizowana w szczególności poprzez:

  • wykorzystanie zbiorów Big Data w procesie kwotowania, sprzedaży oraz obsługi;
  • rozwinięcie elektronicznych kanałów dystrybucji i obsługi;
  • wdrożenie efektywnego transferu know-how oraz rozwiązań technologicznych wewnątrz Grupy PZU poprzez lokalne centra innowacyjności: LINK4, Alior Bank oraz wybrane spółki zagraniczne;
  • dostarczenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w dużych przedsiębiorstwach (PZU Lab);
  • rozwój kultury innowacyjności, która będzie wspierać generowanie nowych rozwiązań przez pracowników.

Realizacja poszczególnych projektów pozwoli na budowę kompleksowego cyfrowego modelu operacyjnego w Grupie PZU, który zwiększy elastyczność całej organizacji względem zmieniających się potrzeb klientów oraz poprawi pozycjonowanie w segmentach klientów młodych i klientów premium. Kompleksowa i wielokanałowa dystrybucja i obsługa klientów, w tym rozbudowa narzędzi CRM (Zarządzanie relacjami z klientem) oraz wykorzystanie dostępnych danych o klientach pozwoli na lepsze dostosowanie oferty Grupy do ich potrzeb. Wykorzystanie wydajnych narzędzi analitycznych i zbiorów Big Data umożliwi zarządzanie portfelem w oparciu o realny profil ryzyka danego klienta oraz wykorzystanie zaawansowanych metod zarządzania cenami w ubezpieczeniach majątkowych. Wobec rosnących oczekiwań, w obszarach, gdzie jest to wymagane i potrzebne, PZU wdroży procesy samoobsługi oraz nowe formy sprzedaży.

Strategia Grupy PZU 2020 (wielkość biznesu)

Grupa dostrzega też wysoki potencjał wzrostu sprzedaży produktów zdrowotnych, emerytalnych oraz majątkowych. Obraz 360° klienta oraz wykorzystanie dodatkowych interakcji umożliwi dosprzedaż lepiej dopasowanych produktów i usług oraz rozwój cross-sellingu. W dłuższej perspektywie działania te powinny przełożyć się na wzrost liczby posiadanych przez klienta produktów. Tak zwane średnie uproduktowienie klienta detalicznego w Grupie PZU powinno wzrosnąć do poziomu 1,64 w perspektywie 2020 roku.

Grupa PZU będzie też aktywnie wspierać budowę ekosystemu umożliwiającego rozwój polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności zapewniając m.in.:

  • wsparcie polskich przedsiębiorców i naukowców poprzez inicjatywy własne Grupy PZU lub współpracę w ramach innych inicjatyw wspierających innowacyjność np. fundusz Witelo);
  • poszukiwanie i wspieranie zewnętrznych inicjatyw synergicznych lub komplementarnych dla działań prowadzonych przez Grupę PZU;
  • wsparcie finansowe dla inicjatyw przedsiębiorców na zasadach komercyjnych, w tym poprzez fundusze Venture Capital.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All