7.6 Dane ilościowe

Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 2 136 1 765
Składki przypisane brutto między segmentami 38 14
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 2 174 1 779
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (263) (88)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 911 1 691
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (280) (257)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 10 43
Składki zarobione netto 1 641 1 477
Dochody z lokat, w tym: 115 121
operacje na zewnątrz 115 121
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 74 49
Przychody 1 830 1 647
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (1 062) (871)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (9) (10)
Koszty akwizycji (361) (288)
Koszty administracyjne (125) (127)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 21 16
     
Pozostałe (65) (57)
Wynik na ubezpieczeniach 229 310

Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 8 742 7 309
Składki przypisane brutto między segmentami 91 55
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 8 833 7 364
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (918) (514)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 7 915 6 850
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (96) (63)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 17 6
Składki zarobione netto 7 836 6 793
Dochody z lokat, w tym: 517 518
operacje na zewnątrz 517 518
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 59 167
Przychody 8 412 7 478
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe (5 275) (4 441)
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (21) (27)
Koszty akwizycji (1 551) (1 383)
Koszty administracyjne (634) (665)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów (14) (14)
     
Pozostałe (258) (290)
Wynik na ubezpieczeniach 659 658

Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 6 775 6 689
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 775 6 689
Zmiany stanu rezerw składek 2 1
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 6 777 6 690
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (1) 1
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 6 776 6 691
Dochody z lokat, w tym: 680 602
operacje na zewnątrz 680 602
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 1 1
Przychody 7 457 7 294
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (4 686) (4 718)
Koszty akwizycji (329) (356)
Koszty administracyjne (585) (577)
     
Pozostałe (72) (68)
Wynik na ubezpieczeniach 1 785 1 575

Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 174 1 234
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 174 1 234
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 174 1 234
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto - -
Składki zarobione netto 1 174 1 234
Dochody z lokat, w tym: 288 251
operacje na zewnątrz 288 251
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym - -
Przychody 1 462 1 485
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (1 043) (1 091)
Koszty akwizycji (107) (123)
Koszty administracyjne (59) (60)
     
Pozostałe (9) (5)
Wynik na ubezpieczeniach 244 206

Inwestycje 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Dochody z lokat, w tym: 440 2 288
- operacje na zewnątrz (570) 506
- operacje między segmentami 1 010 1 782
Wynik z działalności operacyjnej 440 2 288

Działalność bankowa 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Przychody z tytułu prowizji i opłat 590 -
Dochody z lokat, w tym: 2 195 -
- operacje na zewnątrz 2 195 -
- operacje między segmentami - -
Przychody 2 785 -
     
Koszty z tytułu prowizji i opłat (260) -
Koszty odsetkowe (681) -
Koszty administracyjne (1 210) -
     
Pozostałe 57 -
Wynik z działalności operacyjnej 691 -

Ubezpieczenia emerytalne 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Dochody z lokat, w tym: 5 7
operacje na zewnątrz 5 7
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 110 119
Przychody 115 126
     
Koszty administracyjne (41) (40)
     
Pozostałe - (4)
Wynik z działalności operacyjnej 74 82

Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 183 1 193
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 183 1 193
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (48) (47)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 1 135 1 146
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (33) (41)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 2 4
Składki zarobione netto 1 104 1 109
Dochody z lokat, w tym: 23 22
operacje na zewnątrz 23 22
operacje między segmentami - -
Przychody 1 127 1 131
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (694) (687)
Koszty akwizycji (251) (253)
Koszty administracyjne (110) (147)
     
Pozostałe - -
Wynik na ubezpieczeniach 72 44

Ubezpieczenia - Ukraina 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto na zewnątrz 210 169
Składki przypisane brutto między segmentami - -
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 210 169
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (16) (16)
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 194 153
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (93) (68)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 8 18
Składki zarobione netto 109 103
Dochody z lokat, w tym: 23 41
operacje na zewnątrz 23 41
operacje między segmentami - -
Przychody 132 144
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (54) (74)
Koszty akwizycji (60) (47)
Koszty administracyjne (24) (21)
     
Pozostałe 21 10
Wynik na ubezpieczeniach 15 12

Kontrakty inwestycyjne 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki przypisane brutto 86 141
Zmiany stanu rezerw składek - -
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto 86 141
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto - -
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek - -
Składki zarobione netto 86 141
Dochody z lokat, w tym: 18 16
operacje na zewnątrz 18 16
operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody - -
Przychody 104 157
     
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto (89) (136)
Koszty akwizycji (4) (10)
Koszty administracyjne (9) (9)
     
Pozostałe - (1)
Wynik z działalności operacyjnej 2 1

Pozostałe segmenty 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Dochody z lokat, w tym: 1 (13)
- operacje na zewnątrz 1 (13)
- operacje między segmentami - -
Pozostałe przychody 806 592
Przychody 807 579
     
Koszty (843) (613)
     
Pozostałe 17 17
Wynik z działalności operacyjnej (19) (17)

Uzgodnienia
1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016
Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty admini-stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 1 641 115 (1 062) (361) (125) 229
Ubezpieczenia masowe 7 836 517 (5 275) (1 551) (634) 659
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 776 680 (4 686) (329) (585) 1 785
Ubezpieczenia indywidualne 1 174 288 (1 043) (107) (59) 244
Inwestycje - 440 - - - 440
Działalność bankowa - 2 195 - - (1 210) 691
Ubezpieczenia emerytalne - 5 - (4) (41) 74
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 104 23 (694) (251) (110) 72
Ubezpieczenia - Ukraina 109 23 (54) (60) (24) 15
Kontrakty inwestycyjne 86 18 (89) (4) (9) 2
Pozostałe segmenty - 1 - - - (19)
Segmenty razem 18 726 4 305 (12 903) (2 667) (2 797) 4 192
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (86) (7) 89 - - -
Oszacowane regresy i odzyski - - 30 - - 30
Wycena instrumentów kapitałowych - 55 - - - 55
Wycena nieruchomości - 22 - - 1 (19)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - 27
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (24) (24)
Korekty konsolidacyjne 1) (15) (788) 52 54 (23) (1 227)
Dane skonsolidowane 18 625 3 587 2) (12 732) (2 613) (2 843) 3 034

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).

2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Uzgodnienia
1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2015
Składki zarobione netto Dochody z lokat Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto Koszty akwizycji Koszty admini-stracyjne Wynik z działalności operacyjnej
Ubezpieczenia korporacyjne 1 477 121 (871) (288) (127) 310
Ubezpieczenia masowe 6 793 518 (4 441) (1 383) (665) 658
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane 6 691 602 (4 718) (356) (577) 1 575
Ubezpieczenia indywidualne 1 234 251 (1 091) (123) (60) 206
Inwestycje - 2 288 - - - 2 288
Działalność bankowa - - - - - -
Ubezpieczenia emerytalne - 7 - (3) (40) 82
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie 1 109 22 (687) (253) (147) 44
Ubezpieczenia - Ukraina 103 41 (74) (47) (21) 12
Kontrakty inwestycyjne 141 16 (136) (10) (9) 1
Pozostałe segmenty - (13) - - - (17)
Segmenty razem 17 548 3 853 (12 018) (2 463) (1 646) 5 159
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (141) 3 136 - - -
Wycena instrumentów kapitałowych - (10) - - - (10)
Wycena nieruchomości - (35) - - 2 (30)
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego - - - - - 25
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne - - - - (18) (18)
Korekty konsolidacyjne 1) (22) (2 072) 25 87 4 (2 186)
Dane skonsolidowane 17 385 1 739 2) (11 857) (2 376) (1 658) 2 940

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).

2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

Podział geograficzny
Rok 2016
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 18 826 1 183 210 - 20 219
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 105 - - (105) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 808 - - - 808
Przychody netto z inwestycji 4 130 13 22 - 4 165
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (934) (1) - - (935)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 345 11 1 - 357
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) 2 650 276 4 - 2 930
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 622 - 2 - 624
Aktywa 124 510 2 021 262 (1 448) 125 345

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Podział geograficzny
Rok 2015 (dane przekształcone)
Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 998 1 193 169 (1) 18 359
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 65 - - (65) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 243 - - - 243
Przychody netto z inwestycji 1 512 17 42 - 1 571
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (390) 4 (2) 165 (223)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 389 1 1 - 391
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) 2 388 302 3 - 2 693
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366 - 1 2 369
Aktywa 104 706 1 826 217 (1 352) 105 397

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All