26. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Inne całkowite dochody brutto (164) 8
Podatek dochodowy 39 (3)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 41 (1)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych (2) (2)
Inne całkowite dochody netto (125) 5

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All