42. Odroczony podatek dochodowy

Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w PGK kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego przy założeniu, że umowa PGK będzie przedłużana na kolejne okresy, dlatego na potrzeby tej kompensaty nie analizuje się okresu, w którym spodziewane jest odwrócenie się różnic przejściowych.

Sekcja zawiera:

42.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

42.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All