24. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zysk brutto (skonsolidowany) 3 031 2 944
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 576 559
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 38 42
- podatek od instytucji finansowych 75 -
- zysk z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH (96) -
- rezerwy na należności kredytowe w części nie pokrytej podatkiem odroczonym 26 -
- wycena aktywów finansowych (66) 8
- wycena nieruchomości inwestycyjnych 1 3
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 37 12
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 19 45
- opłata ostrożnościowa na rzecz BFG 5 -
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych (3) (3)
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 4 4
- amortyzacja 1 2
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 35 (29)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 614 601

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 614 601
- podatek bieżący 787 483
- podatek odroczony (173) 118
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: (39) 3
- podatek bieżący - -
- podatek odroczony (39) 3

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie jest wyższe, niż istniejące w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. W Polsce rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All