Informacje dodatkowe i noty objaśniające

Sekcja zawiera:

1. Wstęp

2. Skład Grupy PZU

3. Struktura akcjonariatu

4. Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Grupy

5. Podstawowe zasady (polityka) rachunkowości

6. Kluczowe szacunki i osądy

7. Sprawozdawczość dotycząca segmentów

8. Zarządzanie ryzykiem

9. Zarządzanie kapitałem własnym

10. Wartość godziwa

11. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

13. Przychody netto z inwestycji

14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

15. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

16. Pozostałe przychody operacyjne

17. Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

18. Koszty z tytułu prowizji i opłat

19. Koszty odsetkowe

20. Koszty akwizycji

21. Koszty administracyjne

22. Koszty pracownicze

23. Pozostałe koszty operacyjne

24. Podatek dochodowy

25. Zysk na jedną akcję

26. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

27. Wartość firmy

28. Wartości niematerialne

29. Inne aktywa

30. Odroczone koszty akwizycji

31. Rzeczowe aktywa trwałe

32. Nieruchomości inwestycyjne

33. Jednostki wyceniane metodą praw własności

34. Aktywa finansowe

35. Należności

36. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

37. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

38. Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej

39. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

40. Rezerwy na świadczenia pracownicze

41. Inne rezerwy

42. Odroczony podatek dochodowy

43. Zobowiązania finansowe

44. Inne zobowiązania

45. Leasing

46. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych

47. Aktywa i zobowiązania warunkowe

48. Sprawy sporne

49. Transakcje z podmiotami powiązanymi

50. Zatrudnienie

51. Pozostałe informacje

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All