Otoczenie zewnętrzne w krajach bałtyckich i na Ukrainie

Litwa

Miniony rok był rokiem istotnych zmian w rozwoju gospodarczym Litwy. Dla niektórych sektorów, w których sytuacja w roku 2015 była mniej korzystna, 2016 rok okazał się bardziej pozytywny, podczas gdy sytuacja innych sektorów pogorszyła się. W związku z tym, cała gospodarka zanotowała niewielką stopę wzrostu - zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bank Litwy wzrost PKB wyniósł 2,2% r/r, głównie dzięki poprawie sytuacji eksportowej. Na rynku pracy także można było obserwować wyraźne zmiany. Zatrudnienie wzrosło, jednak na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników przez co utrzymuje się dość silna presja na wynagrodzenia.

W przeciwieństwie do roku poprzedniego, inflacja w 2016 roku była dodatnia i wyniosła 0,9%. Prognozuje się, że w 2017 roku wyniesie 1,9%. Podobnie jak w latach poprzednich, dynamika cen będzie wynikała głównie ze zmieniających się globalnych trendów cen surowców. Globalne ceny źródeł energii spadały do początku 2016 roku, kiedy nastąpiła zmiana i przejście do trendu rosnącego. W 2016 roku na Litwie ceny żywności weszły w lekko rosnący trend i powinny dalej rosnąć w następnym roku. W tym roku inflacja bazowa obejmująca ceny usług i towarów przemysłowych była wyższa, niż inflacja zasadnicza, niemniej, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich lat, ich wzrost został zahamowany.

Łotwa

Projekcja wzrostu PKB w IV kwartale 2016 roku wyniosła 0,8%. Słabszy wzrost łotewskiej gospodarki to efekt znacznego spadku inwestycji. Główną przyczyną spadku inwestycji jest luka inwestycyjna w środkach strukturalnych Unii Europejskiej, co wpływa m.in. na niższy poziom budownictwa niemieszkaniowego oraz infrastrukturalnego. Pomimo powolnego wzrostu wynagrodzeń, konsumpcja wewnętrzna pozostaje stabilna. W dziesięciu pierwszych miesiącach 2016 roku, eksport spadł o 1,7% w ujęciu rocznym, głównie ze względu na negatywny wpływ niższego eksportu produktów mineralnych, sprzętu mechanicznego i elektrycznego, produktów metalowych i tekstylnych. Spadek eksportu i wzrost importu miał negatywny wpływ na bilans handlowy za 10 miesięcy 2016 roku.

Stopa inflacji w 2016 roku rosła szybciej, niż oczekiwano - wyniosła 2,2% w ujęciu rocznym. Największy wpływ na wzrost inflacji miały zmiany cen ropy naftowej i rosnące ceny żywności. Przez kilka ostatnich lat poprawia się sytuacja na rynku pracy, co korzystnie wpłynęło na wzrost gospodarczy ogółem - stopa bezrobocia stopniowo spada, a wskaźnik zatrudnienia rośnie.

Estonia

Według wstępnych szacunków estońskiego urzędu statystycznego, w 2016 roku gospodarka Estonii zanotowała 1,6% wzrost PKB r/r oraz 2,7% w IV kwartale. Jak dotąd, wzrost był efektem przede wszystkim krajowego popytu. Sytuacja zmieniła się w trzecim kwartale, od którego wzrost bazuje w większym stopniu na eksporcie. Dalsze wysokie wzrosty wynagrodzeń, wysokie zatrudnienie oraz większy optymizm podniosły zarówno zdolność, jak i skłonność gospodarstw domowych do zwiększania wydatków konsumpcyjnych.

Spadek cen konsumpcyjnych, rozpoczęty w 2014 roku, kontynuowany był w I połowie 2016 roku. W III kwartale ceny w ujęciu rocznym zaczęły rosnąć w wyniku zakończenia wcześniejszych spadków cen energii. Jednocześnie odczuwalny zaczął być pełen wpływ zmian podatkowych wprowadzonych na początku 2016 roku, co do września zwiększyło inflację do 1,0%. Zmiana wskaźnika cen towarów i usług (CPI) wyniosła 0,1% r/r (-0,5% w 2015 roku). Na roczną zmianę wskaźnika cen konsumpcyjnych wpłynęły głównie napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Stopa bezrobocia pozostaje stabilna, na poziomie 6,8% w 2016 roku (6,4% w 2015 roku).

Ukraina

Rok 2016 przyniósł pierwsze oznaki poprawy sytuacji ekonomicznej i politycznej, po ostatnich dwóch latach recesji. W IV kwartale 2016 roku PKB Ukrainy wzrósł o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. W 2016 roku indeks produkcji przemysłowej wzrósł o 2,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Inflacja w grudniu 2016 roku wzrosła o 12,4% w stosunku do grudnia 2015 roku. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że w 2015 roku inflacja roczna osiągnęła rekordowy w ciągu ostatnich 20 lat poziom 43,4%. Głównym czynnikiem wpływającym na inflację w 2016 roku był wzrost cen regulowanych administracyjnie (gaz, prąd, woda).

W 2016 roku odnotowano dodatnie saldo w handlu zagranicznym towarów i usług (337 mln USD), które wynikało ze spadku eksportu o 4,1%, przy jednoczesnym wzroście importu o 3,7%. Obroty przedsiębiorstw handlu detalicznego i gastronomii na Ukrainie wzrosły o 4,0% w porównaniu do poziomu obrotów odnotowanych w analogicznym okresie 2015 roku.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All