Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 20 219 18 359
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto   (431) (367)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto   19 788 17 992
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto   (1 163) (607)
Składki zarobione netto   18 625 17 385
       
Przychody z tytułu prowizji i opłat 12 808 243
Przychody netto z inwestycji 13 4 165 1 571
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 14 (935) (223)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 15 357 391
Pozostałe przychody operacyjne 16 1 388 803
       
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   (12 888) (12 283)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   156 426
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto 17 (12 732) (11 857)
       
Koszty z tytułu prowizji i opłat 18 (285) -
Koszty odsetkowe 19 (773) (117)
Koszty akwizycji 20 (2 613) (2 376)
Koszty administracyjne 21 (2 843) (1 658)
Pozostałe koszty operacyjne 23 (2 128) (1 222)
Zysk z działalności operacyjnej   3 034 2 940
Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności   (3) 4
Zysk brutto   3 031 2 944
Podatek dochodowy 24 (614) (601)
Zysk netto, w tym:   2 417 2 343
 - zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej   1 947 2 343
 - zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   470 -
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 863 510 930 863 523 000
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) 25 2,25 2,71

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All