44. Inne zobowiązania

Inne zobowiązania 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Koszty do zapłacenia 1 192 1 008
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 301 272
Zarachowane koszty prowizji sprzedażowej w ubezpieczeniach grupowych 10 11
Zarachowane koszty wynagrodzeń 1) 170 114
Zarachowane koszty reasekuracji 432 412
Zarachowane nagrody dla pracowników 149 86
Pozostałe 130 113
Przychody pobierane z góry 152 117
Pozostałe zobowiązania 3 653 2 445
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 849 696
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 133 97
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 225 69
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego 56 34
Rozrachunki publiczno-prawne 67 52
Zobowiązania wobec pracowników 1) 165 9
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16 11
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 932 366
Zobowiązania z tytułu zakupu trzeciej transzy akcji Alior Banku - 342
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 91 122
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 119 176
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową 593 184
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów Alior Banku od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych 71 94
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku 23 67
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej 13 11
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych 65 5
Zobowiązania z tytułu nierynkowych umów najmu 38 29
Zobowiązania z tytułu darowizn 34 -
Pozostałe 163 81
Inne zobowiązania, razem 4 997 3 570

1) Wzrost zarachowanych kosztów wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników wynika przede wszystkim z zarachowanych przez Alior Bank nagród związanych z realizacją transakcji przejęcia Banku BPH.

Na 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 90% to zobowiązania krótkoterminowe.

Inne zobowiązania wg wymagalności 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 4 814 3 500
Powyżej 1 roku do 5 lat 181 61
Powyżej 5 lat 2 9
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 4 997 3 570

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All