Fundusze emerytalne (PTE PZU)

Sytuacja na rynku

Na koniec 2016 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 153 mld zł i wzrosły o 9,2% w porównaniu do końca poprzedniego roku.

Działalność PTE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU (PTE PZU) należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2016 roku OFE PZU był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów netto:

  • fundusz posiadał 2 188,1 tys. członków, tj. należało do niego 13,3% wszystkich uczestników otwartych funduszy emerytalnych;
  • aktywa netto wynosiły 20 mld zł, czyli przedstawiały 13,0% ogólnej wartości aktywów działających w Polsce otwartych funduszy emerytalnych.

W ciągu 2016 roku ZUS przekazał OFE PZU 300 mln zł składek, czyli o 1,5% więcej niż w poprzednim roku.

W ciągu 2016 roku ZUS przekazał OFE PZU 300 mln zł składek, czyli o 1,5% więcej niż w poprzednim roku.

Na koniec 2016 roku Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU prowadził 56,9 tys. rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 26 mln zł. W efekcie utrzymał on pozycję jednego z liderów w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych. Stopa zwrotu wypracowana w 2016 roku wyniosła 16,2%.

Otwarte Fundusze Emerytalne - udział w aktywach netto stan na 31.12.2016 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy emerytalnych w 2017 roku

Główne wyzwania dla rynku funduszy emerytalnych w 2017 roku to:

  • koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności na GPW, wpływająca na wartość aktywów funduszy i wysokość opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie;
  • reforma systemu emerytalnego i wyniki ustawowego przeglądu systemu emerytalnego oraz ryzyko prawne z tym związane, w szczególności zakładany transfer 75% środków z OFE do nowoutworzonych IKE oraz 25% środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej;
  • przygotowanie się powszechnych towarzystw emerytalnych do zmian organizacyjno-prawnych wynikających z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne polskich akcji, a samych towarzystw w towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
  • możliwości wynikające z realizacji założeń określonych w Planie Budowy Kapitału i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, których przeprowadzenie będzie uzależnione od opracowania szczegółowych rozwiązań i wejścia w życie niezbędnych zmian legislacyjnych;
  • aktywny udział w pracach nad przyjęciem rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania III filaru i wpływających na zwiększenie jego atrakcyjności, jak również kształtowanie w świadomości społecznej potrzeb dotyczących dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę.
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All