34.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Instrumenty kapitałowe 417 599
Notowane na rynku regulowanym 132 196
Nienotowane na rynku regulowanym 1) 285 403
Dłużne papiery wartościowe 11 218 7 146
Rządowe 7 981 6 318
Krajowe 7 592 5 341
Oprocentowanie stałe 5 144 3 683
Oprocentowanie zmienne 2 448 1 658
Zagraniczne 389 977
Oprocentowanie stałe 389 977
Pozostałe 3 237 828
Notowane na rynku regulowanym 37 246
Oprocentowanie stałe 37 203
Oprocentowanie zmienne - 43
Nienotowane na rynku regulowanym 3 200 582
Oprocentowanie stałe 2 611 2) -
Oprocentowanie zmienne 589 582
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 11 635 7 745

1) Ze względu na niskie jednostkowe wartości zaangażowań instrumenty kapitałowe nienotowane na rynkach regulowanych o łącznej wartości bilansowej 21 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 17 mln zł) zostały wycenione wg kosztu historycznego z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości.

2) w tym bony pieniężne NBP w kwocie 2 600 mln zł.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All