35. Należności

Należności - wartość bilansowa 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 2 233 1 768
- należności od ubezpieczających 1 996 1 564
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 213 179
- inne należności 24 25
Należności z tytułu reasekuracji 76 49
Inne należności 3 394 1 521
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 16 67
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 55 45
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych 202 149
- rozliczenia prewencyjne 47 62
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 11 10
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) 2 401 783
- należności z tytułu dostaw i usług 148 270
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 40 40
- należności od banków 12 26
- należności z tytułu rozliczenia zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH 145 -
- pozostałe 317 69
Należności, razem 5 703 3 338

1) w pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.

Zarówno na 31 grudnia 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 1) 5 427 3 188
Powyżej 1 roku do 5 lat 267 149
Powyżej 5 lat 9 1
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 5 703 3 338

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All