16. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia Banku BPH 508 -
Przychody za zarządzanie majątkiem osób trzecich 16 -
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń 21 -
Prowizje z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego 7 6
Rozwiązanie rezerw 25 24
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 7 -
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze - 33
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 19 14
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 419 410
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 215 189
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 13 45
Pozostałe 138 82
Pozostałe przychody operacyjne, razem 1 388 803

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All