Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Nota Kapitał podsta-wowy Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon-trolujące Kapitał własny, razem
    Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem    
    Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Zysk z lat ubiegłych Zysk netto      
Nota   38.1   38.2 38.2   38.2 38.2       2.3  
Stan na 1 stycznia 2016 roku   86 - 9 947 241 - (4) (42) 2 696 - 12 924 2 194 15 118
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   - - - (104) - - - - - (104) (40) (144)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych   - - - (9) - - - - - (9) (22) (31)
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - 40 - - 40 - 40
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   - - - - - 7 - - - 7 - 7
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - - 3 - - - - - 3 - 3
Inne całkowite dochody netto, razem   - - - (110) - 7 40 - - (63) (62) (125)
Zysk (strata) netto   - - - - - - - - 1 947 1 947 470 2 417
Całkowite dochody razem   - - - (110) - 7 40 - 1 947 1 884 408 2 292
Pozostałe zmiany, w tym:   - (1) 811 (25) 5 - - (2 588) - (1 798) 1 515 (283)
Podział wyniku finansowego 38.1 - - 787 - 5 - - (2 588) - (1 796)   (1 796)
Emisje akcji Alior Banku   - - - - - - - - - - 1 528 1 528
Zakup akcji własnych     (1) - - - - - - - (1) - (1)
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi   - - (1) - - - - - - (1) (13) (14)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości   - - 25 (25) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2016 roku   86 (1) 10 758 106 5 3 (2) 108 1 947 13 010 4 117 17 127

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (kontynuacja)

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (przekształcone) Nota Kapitał podsta-wowy Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej Udziały niekon-trolujące Kapitał własny, razem
    Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik Razem    
      Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych Różnice kursowe z przeliczenia Zysk z lat ubiegłych Zysk netto      
Nota   38.1 38.2 38.2 38.2 38.2       2.3  
Stan na 1 stycznia 2015 roku   86 9 679 249 (6) (35) 3 194 - 13 167 1 13 168
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   - - 2 - - - - 2 - 2
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności   - - 1 - - - - 1 - 1
Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - (7) - - (7) - (7)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   - - - 2 - - - 2 - 2
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   - - 7 - - - - 7 - 7
Inne całkowite dochody netto, razem   - - 10 2 (7) - - 5 - 5
Zysk (strata) netto   - - - - - - 2 343 2 343 - 2 343
Całkowite dochody razem   - - 10 2 (7) - 2 343 2 348 - 2 348
Pozostałe zmiany, w tym:   - 268 (18) - - (2 841) - (2 591) 2 193 (398)
Podział wyniku finansowego   - 248 - - - (2 839) - (2 591) - (2 591)
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 2.4.1.2 -   - - - - - - 2 193 2 193
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości   - 20 (18) - - (2) - - - -
Stan na 31 grudnia 2015 roku   86 9 947 241 (4) (42) 353 2 343 12 924 2 194 15 118

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All