47. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Aktywa warunkowe, w tym: 40 33
- otrzymane gwarancje i poręczenia 40 33
Zobowiązania warunkowe 16 364 10 082
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 12 979 7 372
- udzielone poręczenia i gwarancje 1 514 1 576
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 429 390
- inne roszczenia sporne 195 211 1)
- pozostałe, w tym: 1 247 533
- nieudzielone transze pożyczek 1 195 473
- potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Armatura 27 31

1) W tym 169 mln zł roszczeń dotyczących sprawy pozwu o odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa do dywidendy, opisanej w punkcie 48.1.

Sekcja zawiera:

47.1 Udzielenie przez PZU lub jednostki zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All