31. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016

  Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 583 156 61 1 167 311 2 278
Zmiany (z tytułu): 105 (3) 4 128 68 302
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 34 5 65 2 29 135
- zmiana składu grupy 117 - 3 117 37 274
- sprzedaż i likwidacja (85) (18) - (1) (6) (110)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 4 - 4
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - (11) - (11)
- przeniesienia 36 10 (65) 14 5 -
- różnice kursowe i pozostałe 3 - 1 3 3 10
Wartość brutto na koniec okresu 688 153 65 1 295 379 2 580
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (385) (56) - (369) (117) (927)
Zmiany (z tytułu): 7 (9) - (30) (52) (84)
- amortyzacja za okres (68) (22) - (31) (55) (176)
- sprzedaż i likwidacja 79 15 - - - 94
- przeniesienie do i z nieruchomości inwestycyjnych - - - 4 - 4
- różnice kursowe i pozostałe (4) (2) - (3) 3 (6)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (378) (65) - (399) (169) (1 011)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (3) - - (44) (4) (51)
Zmiany odniesione na: 2 - (5) (50) 2 (51)
- pozostałe koszty operacyjne 1 - (5) (52) 2 (54)
- pozostałe przychody operacyjne 1 - - 2 - 3
Inne zmiany: - - - (1) 1 -
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - (1) - (1)
- pozostałe - - - - 1 1
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (1) - (5) (95) (1) (102)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 309 88 60 801 209 1 467

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2015

  Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Nierucho-mości Inne rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 537 144 43 1 130 175 2 029
Zmiany (z tytułu): 46 12 18 37 136 249
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 28 4 94 2 14 142
- zmiana składu grupy 81 1 13 22 123 240
- przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych - - - 75 - 75
- sprzedaż i likwidacja (93) (24) - (1) (12) (130)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - (8) - (8)
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - (3) (63) - (66)
- przeniesienia 25 31 (78) 12 10 -
- różnice kursowe i pozostałe 5 - (8) (2) 1 (4)
Wartość brutto na koniec okresu 583 156 61 1 167 311 2 278
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (438) (55) - (368) (107) (968)
Zmiany (z tytułu): 53 (1) - (1) (10) 41
- amortyzacja za okres (34) (20) - (28) (19) (101)
- sprzedaż i likwidacja 93 19 - - 11 123
- przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 24 - 24
- różnice kursowe i pozostałe (6) - - 3 (2) (5)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (385) (56) - (369) (117) (927)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (3) - - (50) (4) (57)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - - - 6 - 6
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (3) - - (44) (4) (51)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 195 100 61 754 190 1 300

W pozycjach „przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono wartości analogiczne do wyjaśnionych w punkcie 32.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All