46. Aktywa stanowiące zabezpieczenie należności, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych