Fundusze inwestycyjne (TFI PZU)

Sytuacja na rynku

Na koniec grudnia 2016 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wyniosły 259 mld zł wobec 252 mld zł na koniec roku poprzedniego – co oznacza wzrost o blisko 2,7%.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2016 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

W 2016 roku, zgodnie z szacunkami serwisu Analizy Online, saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych oferowanych przez TFI na krajowym rynku wyniosło blisko 5 mld zł. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze absolutnej stopy zwrotu (z napływami ponad +3 mld zł), fundusze gotówkowe i pieniężne (do których wpłaty wyniosły prawie +3 mld zł) oraz dłużne (prawie +2 mld zł). Najgorsze okazały się być fundusze akcyjne, z saldem umorzeń w wysokości blisko -3 mld zł.

Działalność TFI PZU

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU). Oferuje ono produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych – w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Zakładowe Programy Inwestycyjne (ZPI).

Na koniec 2016 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 29 funduszy i subfunduszy, z czego 22 było oferowanych klientom spoza Grupy. 

Na koniec 2016 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 29 funduszy i subfunduszy, z czego 22 było oferowanych klientom spoza Grupy.

Na koniec grudnia 2016 roku, TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości ponad 22 mld zł, co oznacza 8,6% udział w rynku. Tym samym TFI PZU jest jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – na 31 grudnia 2016 roku zostało sklasyfikowane na drugiej pozycji w Polsce według raportów IZFiA (Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami). TFI PZU jest także liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród instytucji działających na tym rynku - z aktywami netto w wysokości prawie 4 mld zł.

TFI PZU jest jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Na koniec grudnia 2016 roku, TFI PZU zarządzało aktywami netto w wysokości ponad 22 mld zł, co oznacza 8,6% udział w rynku. 

Spadek łącznej wartości aktywów netto TFI PZU na koniec 2016 roku wynikał głównie z umorzeń dokonanych przez Grupę PZU w ramach funduszy FIZ Dynamiczny (-1 mld zł) oraz SFIO Universum (-6 mld zł).

Niemniej jednak, nie uwzględniając powyższego efektu, TFI PZU zanotowało wzrost wartości aktywów klientów zewnętrznych w 2016 roku, który wynikał przede wszystkim z:

  • aktywnej sprzedaży funduszy i subfunduszy – ze szczególnym wyróżnieniem strategii zawierających komponent akcyjny,
  • zwiększania efektywności współpracy z dystrybutorami,
  • wprowadzenia nowych Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Grupowych Planów Emerytalnych,
  • wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zarządzających funduszami.

Aktywa netto TFI PZU (w mld zł)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych TFI PZU w 2016 roku (w %)

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czynniki, w tym zagrożenia i ryzyka, które będą miały wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych w 2017 roku

Kondycja rynku funduszy inwestycyjnych i ich wyniki zależeć będą przede wszystkim od:

  • sytuacji politycznej – w tym wyniku wyborów w Niemczech i we Francji,
  • działań banków centralnych – głównie amerykańskiego FED-u (spodziewanych podwyżek stóp procentowych) oraz Europejskiego Banku Centralnego (kolejnej tury luzowania ilościowego),
  • koniunktury panującej na globalnym rynku kapitałowym,
  • czynników o charakterze lokalnym – przyszłości OFE czy wysokości inflacji (mającej m.in. wpływ na atrakcyjność depozytów bankowych i rentowność skarbowych papierów wartościowych).
Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All