40. Rezerwy na świadczenia pracownicze

W związku z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz faktem, iż spółki Grupy PZU nie wydzieliły aktywów programów określonych świadczeń, wartość bilansowa rezerw programów określonych świadczeń równa się wartości bieżącej odpowiadających im zobowiązań.

Założenia aktuarialne wykorzystane przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze zaprezentowano w punkcie 6.2.5.

Rezerwy na świadczenia pracownicze 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Rezerwa na urlopy 76 67
Programy określonych świadczeń 49 47
- rezerwy na odprawy emerytalne 33 23
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 16 24
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 3 3
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem 128 117

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All