43. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 3 314 2 196
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 781 940
Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych 6 -
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) 654 207
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 329 393
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 1 544 656
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 56 716 42 499
Zobowiązania wobec banków 523 600
Depozyty bieżące 32 11
Depozyty jednodniowe 1 31
Depozyty terminowe - 198
Bankowe papiery wartościowe 20 33
Kredyty otrzymane 305 125
Pozostałe zobowiązania 165 202
Zobowiązania wobec klientów 51 241 33 656
Depozyty bieżące 25 791 12 475
Depozyty terminowe 22 160 18 529
Bankowe papiery wartościowe 2 769 2 259
Pozostałe zobowiązania 521 393
Zobowiązania z tytułu własnych dłużnych papierów wartościowych 3 680 3 537
Zobowiązania podporządkowane 1 027 759
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 178 3 794
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 67 153
Zobowiązania finansowe, razem 60 030 44 695

Zobowiązania finansowe wg wymagalności 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Do 1 roku 51 783 37 420
Powyżej 1 roku do 5 lat 7 195 6 434
Powyżej 5 lat 1 052 841
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem 60 030 95

Sekcja zawiera:

43.1 Zobowiązania podporządkowane

43.2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

43.3 Kontrakty inwestycyjne

43.4 Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All