39. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 20 388 (990) 19 398 19 278 (1 097) 18 181
Rezerwa składki 6 957 (377) 6 580 5 643 (339) 5 304
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 26 - 26 119 - 119
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 7 730 (421) 7 309 7 706 (580) 7 126
- na szkody zgłoszone 2 992 (371) 2 621 3 146 (528) 2 618
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 2 979 (29) 2 950 2 825 (29) 2 796
- na koszty likwidacji szkód 1 759 (21) 1 738 1 735 (23) 1 712
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 673 (192) 5 481 5 808 (178) 5 630
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 - 2 2 - 2
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 21 806 - 21 806 22 002 - 22 002
Rezerwa składki 93 - 93 94 - 94
Rezerwa ubezpieczeń na życie 15 928 - 15 928 16 222 - 16 222
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 542 - 542 558 - 558
- na szkody zgłoszone 156 - 156 127 - 127
- na szkody niezgłoszone(IBNR) 380 - 380 425 - 425
- na koszty obsługi świadczeń 6 - 6 6 - 6
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 3 - 3 - - -
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 323 - 323 384 - 384
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 4 917 - 4 917 4 744 - 4 744
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 42 194 (990) 41 204 41 280 (1 097) 40 183

Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw w ubezpieczeniach na życie utworzonych na stary portfel (opisane w punkcie 5.17.2.2), których wysokość wynosi:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Rezerwy ubezpieczeń na życie 419 443
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe 134 169
- rezerwy na wypadek wystąpienia niskich stóp procentowych 90 109
- rezerwy na postępowania sporne 44 60
Rezerwa IBNR i RBNP 2 1
Rezerwy na stary portfel, razem 555 613

Sekcja zawiera:

39.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

39.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All