39.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 386 - 386 409 (1) 408
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 12 551 (306) 12 245 11 770 (264) 11 506
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 446 (41) 2 405 2 022 (33) 1 989
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 94 (20) 74 100 (34) 66
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 810 (271) 1 539 1 810 (287) 1 523
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 150 (92) 2 058 2 225 (83) 2 142
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 183 (72) 111 187 (75) 112
Świadczenie pomocy (grupa 18) 239 (4) 235 184 (5) 179
Ochrona prawna (grupa 17) 7 - 7 5 - 5
Pozostałe (grupa 16) 522 (184) 338 566 (315) 251
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 20 388 (990) 19 398 19 278 (1 097) 18 181

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Krótkoterminowe 4 972 (265) 4 707 5 327 (307) 5 020
Długoterminowe 15 416 (725) 14 691 13 951 (790) 13 161
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 20 388 (990) 19 398 19 278 (1 097) 18 181

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2016 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 643 (339) 5 304 5 133 (302) 4 831
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 6 552 (194) 6 358 5 213 (249) 4 964
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (5 255) 156 (5 099) (4 689) 208 (4 481)
Różnice kursowe w okresie 17 - 17 (14) 4 (10)
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 6 957 (377) 6 580 5 643 (339) 5 304

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu, w tym: 7 706 (580) 7 126 7 259 (297) 6 962
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: (2 502) 247 (2 255) (2 052) 51 (2 001)
- wypłacone odszkodowania (2 133) 241 (1 892) (1 722) 47 (1 675)
- koszty likwidacji szkód (369) 6 (363) (330) 4 (326)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 2 539 (87) 2 452 2 507 (334) 2 173
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 2 751 (66) 2 685 2 631 (343) 2 288
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich (212) (21) (233) (124) 9 (115)
Pozostałe zmiany (24) (1) (25) - (3) (3)
Różnice kursowe w okresie 11 - 11 (8) 3 (5)
Stan na koniec okresu 7 730 (421) 7 309 7 706 (580) 7 126

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 119 - 119 19 - 19
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 23 - 23 116 - 116
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (116) - (116) (15) - (15)
Różnice kursowe w okresie - - - (1) - (1)
Stan na koniec okresu 26 - 26 119 - 119

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 5 808 (178) 5 630 5 998 (154) 5 844
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich (325) 9 (316) (215) 6 (209)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 13 (22) (9) (116) (26) (142)
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych (15) - (15) (15) - (15)
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 168 - 168 166 - 166
Pozostałe zmiany 24 (1) 23 (10) (4) (14)
Stan na koniec okresu 5 673 (192) 5 481 5 808 (178) 630

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All