38. Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej