17. Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 12 888 12 283
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 7 108 6 417
- odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 6 574 5 468
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (165) 304
- koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 699 645
W ubezpieczeniach na życie 5 780 5 866
- odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach na życie 5 843 5 455
- zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie (195) 272
- koszty obsługi świadczeń w ubezpieczeniach na życie 132 139
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (156) (426)
W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (156) (426)
Odszkodowania, świadczenia ubezpieczeniowe netto, razem 12 732 11 857

Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
Zużycie materiałów i energii 12 14
Usługi obce 223 233
Podatki i opłaty 23 27
Koszty pracownicze 343 319
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 14 13
Amortyzacja wartości niematerialnych 24 19
Inne, w tym: 192 159
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 169 147
- pozostałe 23 12
Koszty likwidacji szkód i obsługi świadczeń, razem 831 784

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All