34.5 Utrata wartości aktywów finansowych i należności

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2016 Stan na początek okresu Utworzenie, ujęte w rachunku zysków i strat Rozwiązanie ujęte w rachunku zysków i strat Usunięcie (sprzedaż, spisanie, itp.) Stan na koniec okresu
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 - - - 1
Instrumenty dłużne 1 - - - 1
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 46 8 - - 54
Instrumenty kapitałowe 46 1 - - 47
Dłużne papiery wartościowe - 7 - - 7
Pożyczki 77 1 896 (1 095) (23) 855
Dłużne papiery wartościowe 43 33 - (5) 71
Należności od klientów z tytułu kredytów - 1 863 (1 095) - 768
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 1 - - - 1
Pożyczki 33 - - (18) 15
Należności 588 63 (54) (6) 591
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 562 56 (50) (6) 562
Należności z tytułu reasekuracji 6 5 (3) - 8
Inne należności 20 2 (1) - 21
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 11 25 (27) - 9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 1 - - - 1
Razem 724 1 992 (1 176) (29) 1 511

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Stan na początek okresu Utworzenie, ujęte w rachunku zysków i strat Rozwiązanie ujęte w rachunku zysków i strat Usunięcie (sprzedaż, spisanie, itp.) Różnice kursowe i inne zmiany Stan na koniec okresu
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 - - - - 1
Instrumenty dłużne 1 - - - - 1
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 158 - - (112) - 46
Instrumenty kapitałowe 158 - - (112) - 46
Pożyczki 25 52 - - - 77
Dłużne papiery wartościowe 10 33 - - - 43
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 1 - - - 1
Pożyczki 15 18 - - - 33
Należności 594 110 (111) (4) (1) 588
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 566 105 (106) (2) (1) 562
Należności z tytułu reasekuracji 5 3 (4) - 2 6
Inne należności 23 2 (1) (2) (2) 20
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 17 9 (15) - - 11
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - 1 - - - 1
Razem 795 172 (126) (116) (1) 724

Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2016 Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych Wartość bilansowa (netto) Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość brutto
  objętych odpisami z tytułu utraty wartości nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości do 3 miesięcy pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy   tworzone indywidualnie tworzone grupowo  
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - 17 346 - - - 17 346 1 - 17 347
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 73 11 145 - - - 11 218 7 - 11 225
Pożyczki 443 49 377 3 034 170 1 341 54 365 344 511 55 220
Dłużne papiery wartościowe 121 2 342 - - - 2 463 71 - 2 534
Należności od klientów z tytułu kredytów 322 40 162 3 034 170 1 341 45 029 257 511 45 797
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 2 880 - - - 2 880 - - 2 880
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 2 285 - - - 2 285 1 - 2 286
Pożyczki - 1 708 - - - 1 708 15 - 1 723
Należności 926 4 415 211 45 106 5 703 65 526 6 294
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 828 1 085 197 39 84 2 233 36 526 2 795
Należności z tytułu reasekuracji 1 53 9 5 8 76 8 - 84
Inne należności 97 3 277 5 1 14 3 394 21 - 3 415
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 49 941 - - - 990 9 - 999
Razem 1 491 83 224 3 245 215 1 447 89 622 426 1 037 91 085

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2015 (przekształcone) Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych Wartość bilansowa (netto) Odpisy z tytułu utraty wartości Wartość brutto
  objętych odpisami z tytułu utraty wartości nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości do 3 miesięcy pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy   tworzone indywidualnie tworzone grupowo  
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 6 17 364 - - - 17 370 1 - 17 371
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 7 146 - - - 7 146 - - 7 146
Pożyczki 276 38 466 3 487 203 894 43 326 77 - 43 403
Dłużne papiery wartościowe 151 2 580 - - - 2 731 43 - 2 774
Należności od klientów z tytułu kredytów 1) - 25 670 3 487 203 894 30 254 - - 30 254
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 3 133 - - - 3 133 - - 3 133
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 5 270 - - - 5 279 1 - 5 280
Pożyczki 116 1 813 - - - 1 929 33 - 1 962
Należności 813 2 146 181 52 146 3 338 58 530 3 926
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 692 747 156 49 124 1 768 32 530 2 330
Należności z tytułu reasekuracji - 21 21 1 6 49 6 - 55
Inne należności 121 1 378 4 2 16 1 521 20 - 1 541
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 62 1 035 - - - 1 097 11 - 1 108
Razem 1 157 66 157 3 668 255 1 040 72 277 147 530 72 954

1) Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.

 

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All