5.13 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych