51.1 Wynagrodzenie biegłego rewidenta

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PZU wypłacone lub należne za dany okres, powiększone o podatek VAT, określone zgodnie z zasadą memoriału.

Wyszczególnienie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (w tys. zł) 1 stycznia - 31 grudnia 2015 (w tys. zł)
Badanie sprawozdań finansowych 1 365 1 488
Inne usługi poświadczające 1 350 248
Pozostałe usługi 27 27
Razem 2 742 1 763

Umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. o przeglądy oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU za lata obrotowe 2014 – 2016 z opcją przedłużenia na lata 2017 – 2018 zawarto 26 czerwca 2014 roku.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All