5.20 Rozpoznawanie przychodów

Rozpoznawanie przychodów z tytułu umów ubezpieczeniowych przedstawiono w punkcie 5.17.1.

Prowizje z działalności bankowej

Przychody z tytułu prowizji i opłat ujmuje się zasadniczo z chwilą wykonania usługi. Opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem aktywów finansowych lub zobowiązań (zarówno przychody, jak i koszty), niestanowiące integralnej części efektywnej stopy procentowej rozlicza się liniowo i prezentuje odpowiednio w pozycjach „Przychody z tytułu prowizji i opłat” lub „Koszty z tytułu prowizji i opłat”. Pozostałe opłaty i prowizje (niestanowiące integralnej części efektywnej stopy procentowej oraz nie rozliczane liniowo) związane z usługami finansowymi (np. usługi zarządzania środkami pieniężnymi, usługi maklerskie, doradztwo inwestycyjne, planowanie finansowe, usługi bankowości inwestycyjnej oraz usługi zarządzania aktywami), rozpoznaje się w rachunku zysków i strat w momencie wykonania usługi.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek rozpoznaje się memoriałowo w oparciu o efektywną stopę procentową i ujmuje w rachunku zysków i strat, w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

Dywidendy

Dywidendy ujmuje się jako przychody w momencie nabycia prawa do dywidendy i wykazuje się w pozycji „Przychody netto z inwestycji”.

Przychody z tytułu usług zarządzania funduszem emerytalnym

Przychody z tytułu zarządzania OFE PZU rozpoznaje się memoriałowo i wykazuje w pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”. Przychody te obejmują w szczególności:

  • opłaty od składek przekazanych przez ZUS do OFE PZU – w wysokości określonej w statucie OFE PZU, z uwzględnieniem limitów określonych w ustawie o funduszach emerytalnych;
  • opłaty za zarządzanie aktywami OFE PZU – w wysokości ustalonej w statucie OFE PZU z uwzględnieniem limitów określonych w ustawie o funduszach emerytalnych;
  • inne opłaty określone w statucie OFE PZU.

Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych

Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych rozpoznaje się memoriałowo na podstawie wartości aktywów ulokowanych w poszczególnych funduszach inwestycyjnych i wykazuje w pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All