Wynagrodzenie członków władz

Umowy o pracę zawierane z członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Odrębnie zawierane są umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, które regulują m.in. kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PZU po zakończeniu stosunku pracy w zamian za wypłacane odszkodowanie.

W latach 2014-2016 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu

Premia członków Zarządu jest uzależniona od ich wyników pracy za dany rok obrotowy i przyznawana jest przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok.

Wysokość premii zależy od osiąganych wyników nadzorowanego przez członka Zarządu obszaru biznesowego przy czym obszary mające wpływ na wynik biznesowy w większym stopniu wpływają na zmienność wynagrodzenia niż obszary wsparcia.

8 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło uchwałę nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Kolejnym etapem będzie wdrożenie przedmiotowych zasad przez Radę Nadzorczą PZU.

Dyrektorzy Grupy

Stanowiska Dyrektorów Grupy PZU zostały utworzone w PZU w związku z wdrożeniem modelu zarządczego w Grupie PZU, zgodnie z którym członkowie Zarządu PZU Życie jako Dyrektorzy Grupy PZU odpowiadają w PZU i PZU Życie za te same obszary biznesowe i piony funkcjonalne. Stanowiska Dyrektorów Grupy PZU tworzone są na podstawie Regulaminu Organizacyjnego PZU.

Na 1 stycznia 2016 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

  • Przemysław Henschke;
  • Sławomir Niemierka;
  • Tobiasz Bury.

29 stycznia 2016 roku Dyrektorem Grupy został Tomasz Karusewicz a od 15 lutego 2016 roku Roman Pałac. Ponadto 29 stycznia 2016 roku funkcje Dyrektorów Grupy przestali pełnić: Tobiasz Bury oraz Przemysław Henschke. Od 25 marca 2016 roku funkcję Dyrektora Grupy zaczęła pełnić Aleksandra Agatowska. 2 września 2016 roku z dniem 19 sierpnia 2016 roku na stanowisko Dyrektora Grupy został powołany Bartłomiej Litwińczuk, natomiast 25 października 2016 roku z dniem 1 listopada 2016 roku Paweł Surówka.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

  • Aleksandra Agatowska;
  • Tomasz Karusewicz;
  • Bartłomiej Litwińczuk;
  • Sławomir Niemierka;
  • Roman Pałac;
  • Paweł Surówka.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 w tys. zł 1 stycznia – 31 grudnia 2015 w tys. zł
  w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 9 066 - 8 124 2 862
Przemysław Dąbrowski 1) 683 - 1 112 371
Rafał Grodzicki 2) 520 - 312 -
Rodger Hodgkiss 634 - - -
Andrzej Jaworski 434 - - -
Witold Jaworski 3) 436 - 260 -
Andrzej Klesyk 4) 1 950 - 2 970 1 170
Sebastian Klimek 5) 579 - - -
Beata Kozłowska-Chyła 6) 634 - - -
Michał Krupiński 1 377 - - -
Dariusz Krzewina 7) 668 - 1 281 507
Tomasz Kulik 8) - - - -
Robert Pietryszyn 273 - - -
Maciej Rapkiewicz 581 - - -
Paweł Surówka 176 - - -
Tomasz Tarkowski 121 - 995 332
Ryszard Trepczyński 9) - - 1 194 482
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 4 503 199 3 799 1 530
Aleksandra Agatowska 505 - - -
Tobiasz Bury 10) 706 - 1 276 606
Przemysław Dąbrowski - - - -
Rafał Grodzicki - - 624 312
Przemysław Henschke 11) 542 - 936 312
Tomasz Karusewicz 611 - - -
Bartłomiej Litwińczuk 241 - - -
Sławomir Niemierka 862 199 963 300
Roman Pałac 581 - - -
Paweł Surówka 12) 455 - - -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 241 - 1 224 -
Marcin Chludziński 119 - - -
Zbigniew Ćwiąkalski 3 - 180 -
Zbigniew Derdziuk 2 - 120 -
Dariusz Filar 2 - 132 -
Marcin Gargas 167 - - -
Dariusz Kacprzyk 2 - 120 -
Paweł Kaczmarek 191 - 84 -
Jakub Karnowski 2 - 120 -
Eligiusz Krześniak 119 - - -
Aleksandra Magaczewska 2 - 156  
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Jerzy Paluchniak 118 - - -
Piotr Paszko 119 - - -
Maciej Piotrowski 2 - 120 -
Radosław Potrzeszcz 119 - - -
Piotr Walkowiak 11 - - -
Maciej Zaborowski 143 - - -
Tomasz Zganiacz - - 72 -

1) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 332 tys.zł
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 195 tys.zł
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 1.350 tys.zł
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 111 tys.zł
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 55 tys.zł
8) wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie z PZU Życie, kwota zaprezentowana w następnej tabeli
9) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 185 tys.zł
10) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 371 tys.zł
11) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 312 tys.zł
12) w tym wynagrodzenie z tytułu Doradcy Zarządu PZU 345 tys. zł w okresie 24 kwietnia 2016 roku - 31 października 2016 roku

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 w tys. zł 1 stycznia – 31 grudnia 2015 w tys. zł
    w tym premie i nagrody specjalne:   w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 4 266 - 3 310 1 279
Przemysław Dąbrowski 1) 368 - 799 400
Rafał Grodzicki 2) 280 - 504 168
Rodger Hodgkiss 599 - - -
Andrzej Jaworski 208 - - -
Witold Jaworski 3) 235 - 138 -
Sebastian Klimek 4) 208 - - -
Beata Kozłowska-Chyła 5) 329 - - -
Michał Krupiński - - - -
Dariusz Krzewina 6) 360 - 690 273
Tomasz Kulik 206 - - -
Robert Pietryszyn 135 - - -
Maciej Rapkiewicz 208 - - -
Paweł Surówka 329 - - -
Tomasz Tarkowski 7) 801 - 536 179
Ryszard Trepczyński 8) - - 643 259
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 332 107 1 546 492
Aleksandra Agatowska 272 - - -
Tobiasz Bury 9) 380 - 578 217
Przemysław Henschke 10) 292 - 504 168
Tomasz Karusewicz 329 - - -
Bartłomiej Litwińczuk 147 - - -
Sławomir Niemierka 599 107 464 107
Roman Pałac 313 - - -

1) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 179 tys.zł (PZU Życie)
2) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)
3) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 105 tys.zł (PZU Życie)
4) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 138 tys.zł (PZU Życie)
5) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 119 tys.zł (PZU Życie)
6) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 30 tys.zł (PZU Życie)
7) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 150 tys.zł (Link 4)
8) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 100 tys.zł (PZU Życie)
9) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 200 tys.zł (PZU Życie)
10) w tym wynagrodzenie z tyt.zakazu konkurencji 168 tys.zł (PZU Życie)

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU 1 stycznia – 31 grudnia 2016 w tys. zł 1 stycznia – 31 grudnia 2015 w tys. zł
Zarząd, z czego: 1 057 1 224
Przemysław Dąbrowski 92 191
Rafał Grodzicki 51 129
Rodger Hodgkiss 36 -
Andrzej Jaworski 77 -
Witold Jaworski 39 40
Andrzej Klesyk 56 298
Sebastian Klimek 66 -
Beata Kozłowska-Chyła 105 -
Michał Krupiński 79 -
Dariusz Krzewina 126 209
Tomasz Kulik 76 -
Robert Pietryszyn 51 -
Maciej Rapkiewicz 101 -
Paweł Surówka 54 -
Tomasz Tarkowski 48 178
Ryszard Trepczyński - 179
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 605 600
Aleksandra Agatowska 97 -
Tobiasz Bury 60 213
Rafał Grodzicki - 44
Przemysław Henschke 82 167
Tomasz Karusewicz 51 -
Bartłomiej Litwińczuk 51 -
Sławomir Niemierka 171 176
Roman Pałac 93 -
Rada Nadzorcza, z czego: - 11
Zbigniew Ćwiąkalski - 10
Waldemar Maj - 1
     

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All