39.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 16 606 - 16 606 16 722 - 16 722
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 316 - 316 434 - 434
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich (668) - (668) (527) - (527)
Różnice kursowe - - - (23) - (23)
Stan na koniec okresu 16 254 - 16 254 16 606 - 16 606

Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto - kontrakty unit-linked 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 4 744 - 4 744 4 425 - 4 425
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 956 - 956 966 - 966
Pobrane opłaty (91) - (91) (90) - (90)
Przychody z lokat funduszu 131 - 131 (3) - (3)
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. (799) - (799) (538) - (538)
Pozostałe zmiany (24) - (24) (16) - (16)
Stan na koniec okresu 4 917 - 4 917 4 744 - 4 744

Zmiana stanu rezerw szkodowych brutto 1 stycznia - 31 grudnia 2016 1 stycznia - 31 grudnia 2015
  brutto udział reaseku-ratorów udział własny brutto udział reaseku-ratorów udział własny
Stan na początek okresu 558 - 558 512 - 512
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku (562) - (562) (564) - (564)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 546 - 546 610 - 610
Stan na koniec okresu 542 - 542 558 - 558

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All