Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 (przekształcone) 1 stycznia 2015 (przekształcone)
Wartość firmy 27 1 583 1 532 769
Wartości niematerialne 28 1 463 1 393 869
Inne aktywa 29 871 813 363
Odroczone koszty akwizycji 30 1 407 1 154 712
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 34.5,
39
990 1 097 753
Rzeczowe aktywa trwałe 31 1 467 1 300 1 002
Nieruchomości inwestycyjne 32 1 738 1 172 2 236
Jednostki wyceniane metodą praw własności 33 37 54 66
Aktywa finansowe   105 300 89 229 56 760
Utrzymywane do terminu wymagalności 34.1,
34.5
17 346 17 370 19 984
Dostępne do sprzedaży 34.2,
34.5
11 635 7 745 2 985
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 34.3 21 882 20 648 19 097
Pochodne instrumenty zabezpieczające   72 140 -
Pożyczki 34.4,
34.5
54 365 43 326 14 694
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42.1 624 369 27
Należności 34.5,
35
5 703 3 338 3 085
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 36 2 973 2 440 324
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 37 1 189 1 506 607
Aktywa, razem   125 345 105 397 67 573
Kapitały i zobowiązania
Kapitały        
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej   13 010 12 924 13 167
Kapitał podstawowy 38.1 86 86 86
Pozostałe kapitały 38.2 10 869 10 142 9 887
Niepodzielony wynik   2 055 2 696 3 194
Zysk z lat ubiegłych   108 353 3 194
Zysk netto   1 947 2 343 -
Udziały niekontrolujące   4 117 2 194 1
Kapitały, razem   17 127 15 118 13 168
       
Zobowiązania        
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 39 42 194 41 280 40 167
Rezerwy na świadczenia pracownicze 40 128 117 120
Inne rezerwy 41 367 108 191
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42.2 469 509 398
Zobowiązania finansowe 43 60 030 44 695 9 403
Inne zobowiązania 44 4 997 3 570 3 874
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 37 33 - 252
Zobowiązania, razem   108 218 90 279 54 405
Kapitały i zobowiązania, razem   125 345 105 397 67 573

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All