37. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Grupy przeznaczone do sprzedaży 1 027 -
Aktywa 1 060 -
Nieruchomości inwestycyjne 1 002 -
Należności 12 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 -
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 42 -
Inne aktywa 2 -
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 33 -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 -
Inne zobowiązania 18 -
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 129 1 506
Rzeczowe aktywa trwałe 39 44
Nieruchomości inwestycyjne 90 1 462
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 1 189 1 506
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 33 -

Na 31 grudnia 2016 roku w sekcji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” i na 31 grudnia 2015 roku w pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego. Zmiana prezentacji wynika ze zmiany planowanego sposobu realizacji transakcji sprzedaży. W tabeli na kolejnej stronie przedstawiono zestawienie największych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z istotnymi parametrami, które zostały uwzględnione przy wycenie.

Wszystkie nieruchomości wykazane w poniższej tabeli wyceniono za pomocą podejścia dochodowego przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki kapitalizacji prostej. W wycenie tej wykorzystano dane wejściowe nieobserwowalne takie, jak:

  • stopę kapitalizacji – ustaloną na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych;
  • miesięczną stawkę czynszu za 1m2 odpowiedniego rodzaju powierzchni lub za jedno miejsce parkingowe (stawki czynszu dla poszczególnych nieruchomości zaprezentowano w tabeli poniżej).

Lp. Nazwa nieruchomości Wartość godziwa na31 grudnia 2016 Wartość godziwa na 31 grudnia 2015 Rodzaj powierzchni Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2016 Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2015
1. Budynki magazynowo-biurowe, Łódź 263 253 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
2,40 - 3,80 euro
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro
2. Budynki magazynowo-biurowe, Gdańsk 138 131 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
2,80 - 3,20 euro
7,50 - 9,00 euro
2,90 - 3,80 euro
3. Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 124 128 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
3,00 - 3,60 euro
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,20 euro
4. Budynki magazynowe, Czeladź 115 126 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
2,90 - 3,60 euro
7,50 - 9,00 euro
2,90 - 4,30 euro
5. Centrum Handlowe, Pabianice 88 92 Handlowa (w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni) 1) 1)
6. Galeria handlowa, Iława 70 69 Handlowa (w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni) 1) 1)
7. Budynki magazynowo-biurowe, Łódź 66 65 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
2,40 - 3,80 euro
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro
8. Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 65 65 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
3,00 - 3,60 euro
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 4,00 euro
9. Kompleks magazynowo-biurowy, Błonie 39 42 Biurowa w obiektach magazynowych Magazynowa 7,00 - 9,00 euro
3,00 - 3,60 euro
7,50 - 9,00 euro
2,50 - 3,60 euro
10. Galeria handlowa, Lubin 34 35 Handlowa (w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni) 1) 1)
11. Budynek handlowy, Nowy Targ 22 39 Handlowa (w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni) 1) 1)
12. Pozostałe 68 417 2) nd. nd. nd.
  RAZEM 1 092  1 462      

1) Czynsz rynkowy dla nieruchomości został określony na podstawie analizy rynku powierzchni handlowych w obiektach o zbliżonej lokalizacji i charakterystyce do wycenianej nieruchomości.
2) W związku ze zmianą planów inwestycyjnych dwie nieruchomości o łącznej wartości 299 mln zł zostały przeklasyfikowane do nieruchomości inwestycyjnych. Ich aktualne wyceny i zakresy danych uwzględnione w wycenie na 31 grudnia 2016 roku zaprezentowano w punkcie 10.2.

Facebook Facebook Twitter Twitter Google Plus Google Plus All All